Potvrda o plaćenom porezu

Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku (PPP-PO obrazac)
 
Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku za 2018. godinu za fizička lica – rezidente, koja su upisana kao zakoniti imaoci akcija Akcionarskog Društva Aerodrom Nikola Tesla Beograd u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti na Dan Dividende.
 
Na ovoj stranici fizička lica – rezidenti kojima je isplaćena međudividenda i/ili dividenda za 2018. godinu, a koja nisu imala druge prihode od Akcionarskog Društva Aerodrom Nikola Tesla Beograd, mogu preuzeti potvrdu o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku za 2018. godinu (PPP-PO obrazac).
 
Da biste preuzeli potvrdu, potrebno je da u okviru upita tačno unesete sva tri tražena podatka i nakon toga pritisnete taster "Pretraga".
 
Ukoliko niste u mogućnosti da odštampate potvrdu, možete je preuzeti u prostorijama AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd – Delatnost finansija
 
Važno: Molimo Vas da prilikom unosa podataka koristite latinično pismo bez korišćenja slova srpske latinice.
Pretraga akcionara