Javne nabavke

KategorijaVrednostNazivGodina:StatusDetalji
UslugeMalaOdržavanje Active directory broj 13/202021AktivnaPogledajte
UslugeMalaOdržavanje Exchange servera 12/20202020AktivnaPogledajte
DobraMala“Zakup parking prostora za parkiranje vozila zaposlenih na kompleksu Aerodroma Nikola Tesla” 18-202020AktivnaPogledajte
UslugeMalaPrivatno zdravstveno osiguranje 11/202020AktivnaPogledajte
DobraMalaZakup magacinskog prostora 15-202020AktivnaPogledajte
DobraMalaKancelariski materijal br.15/202020AktivnaPogledajte
UslugeMalaPrevodilačke usluge 10/202020AktivnaPogledajte
DobraVelikaZaštitni softver za praćenje i prikupljanje logova i praćenje upada u internu mrežu 2/20202020AktivnaPogledajte
UslugeMalaRevizija finansijskih izveštaja za 2020. godinu 9/202020AktivnaPogledajte
UslugeMalaHotelski smeštaj i prevoz za službeni put 8/202020AktivnaPogledajte
DobraVelikaSistem za prikupljanje podataka o performansama mreže i analiza veb sabraćaja br 3/2020 2020AktivnaPogledajte
UslugeMalaOdržavanje aktivne telefonske centrale i opreme 7/202020AktivnaPogledajte
UslugeMalaOsiguranje imovine, osiguranje od svih rizika i osiguranje poslovanja 3/202020AktivnaPogledajte
UslugeMalaOdržavanje aktivne računarske mreže 6/202020AktivnaPogledajte
UslugeMalaOdržavanje aktivne serverske opreme i storidža 5/202020AktivnaPogledajte
UslugeVelikaStručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji Umetnute poletno sletne staze i povezanih rulnih staza i sanaciji i rekonstrukciji postojeće poletno sletne staze i postojećih rulnih staza 1/20202020AktivnaPogledajte
UslugeMalaRevizija finansijskih izveštaja za 2020. godinu 4/202020AktivnaPogledajte
DobraMalaNabavka goriva korišćenjem debitnih kartica 2/202020AktivnaPogledajte
UslugeMala„ Iznajmljivanje vozila bez vozača' BROJ 1/202020AktivnaPogledajte
UslugeVelika„Usluga sređivanja arhivske građe, elektronskog mikrofilmovanja papirne dokumentacije, mikrofilmovanja arhivske građe i održavanja softvera“ broj 6/20192019ZatvorenaPogledajte
UslugeMalaPotrošni materijal i toneri za štampače i multifunkcijske uređaje 15/192019ZatvorenaPogledajte
UslugeMalaUsluga Korporativnog agenta 16/192019ZatvorenaPogledajte
UslugeMalaPretplata na štampana izdanja časopisa Računovodstvena praksa BROJ 14/192019ZatvorenaPogledajte
UslugeMalaIzrada veb sajta i održavanje broj 12/192019ZatvorenaPogledajte
UslugeMalaOstale vrste procene i veštačenja Partija 1 – Aktuarska procena dugoročnih primanja zaposlenih na dan 31.12.2019 godine Partija 2 – Procena fer vrednosti potraživanja po osnovu odobrenih stambenih zajmova sa stanjem na dan 31.12.2019 godine br. 13/192019ZatvorenaPogledajte
DobraVelikaPoslovni informacioni sistem za potrebe ANT – ERP broj 4/20192019ZatvorenaPogledajte
UslugeVelika„STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENjEM RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I DOGRADNjI TERMINALNE ZGRADE – FAZA 1“ broj 5/20192019ZatvorenaPogledajte
DobraMalaSoftverski paketi 9/192019ZatvorenaPogledajte
UslugeMala“ Usluga agencije za vođenje poslovnih knjiga” BROJ 11/192019ZatvorenaPogledajte
UslugeMalaDobrovoljno penziono osiguranje broj 10/192019ZatvorenaPogledajte
UslugeVelika" Zakup internet linka " broj 2/20192019ZatvorenaPogledajte
DobraVelikaInformatička oprema, softveri, infrastruktura i servisi – Licence broj 3/20192019ZatvorenaPogledajte
UslugeMalaPretplata na štampana izdanja časopisa broj 7/192019ZatvorenaPogledajte
UslugeMalaUsluga agencije za vođenje poslovnih knjiga 6/192019ZatvorenaPogledajte
UslugeMala" Zakup internet linka " broj 5/192019ZatvorenaPogledajte
DobraMala“Zakup poslovnog prostora Blue Center ” 8/192019ZatvorenaPogledajte
DobraVelikaInformatička oprema, softver, infrastruktura i servisi 1/20192019ZatvorenaPogledajte
UslugeMalaREVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2019. GODINU. BROJ 1/192019ZatvorenaPogledajte
UslugeMalaUSLUGA MOBILNE TELEFONIJE 3/192019ZatvorenaPogledajte
UslugeMalaUsluga agencije za vođenje poslovnih knjiga 4/192019ZatvorenaPogledajte
UslugeVelikaUSLUGA VIRTUELNOG DATA ROOM-a 29/20182019ZatvorenaPogledajte
UslugeMala„IZNAJMLjIVANjE VOZILA BEZ VOZAČA“ 2/192019ZatvorenaPogledajte
DobraVelika„Sistem za proveru putnih dokumenta“ 21/20182019ZatvorenaPogledajte
UslugeVelikaUSLUGE SREĐIVANjA, KLASIFIKOVANjA I ČUVANjA POSLOVNE ARHIVSKE GRAĐE I REGISTRATURSKOG MATERIJALA AD AERODROM NIKOLA TESLA jn br. 30/20182018ZatvorenaPogledajte
UslugeMalaUKLANjANjE, TRANSPORT I ZBRINjAVANjE OTPADNIH TEČNIH MATERIJA I OSTALIH KATEGORIJA OPASNOG OTPADA 100/182018ZatvorenaPogledajte
RadoviMala„RUŠENjE OBJEKTA AVIOGENEKS“ BR. 97/182018ZatvorenaPogledajte
DobraMalaNABAVKA SPECIFIČNIH DOBARA U CILjU PROMOCIJE AERODROMA jn br. 98/182018AktivnaPogledajte
DobraMalaKREATOR SLIKA ZA STI SISTEM ZA BIBLIOTEKU SLIKA NA RAČUNARU ZA RUČNI, PREDATI PRTLjAG, ROBU I POŠTU jn br. 137/172018ZatvorenaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE PUTNIČKOG I KOMBI PROGRAMA jn br. 81/182018ZatvorenaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE PARKING OPREME U OBJEKTU GARAŽE jn br. 73/182018AktivnaPogledajte
RadoviVelikaRADOVI NA POSTAVLjANjU OGRADE jn br. 26/20182018AktivnaPogledajte
DobraVelikaZAKUP POSLOVNOG PROSTORA OD AIR SERBIA 94-18/20182018ZatvorenaPogledajte
UslugeMalaUSLUGA KORIŠĆENjA BAG MESSAGE SERVISA jn br. 50/182018ZatvorenaPogledajte
UslugeMalaUSLUGE VRŠENjA TEHNIČKIH PREGLEDA I BAŽDARENjA TAHOGRAFA jn br. 56/182018AktivnaPogledajte
RadoviMalaRUŠENjE OBJEKTA AVIOGENEKS jn br. 88/182018AktivnaPogledajte
RadoviMalaUREĐENjE TROTOARSKIH I KOLOVOZNIH POVRŠINA U ZONI SLUŽBENOG PROLAZA D jn br. 95/182018AktivnaPogledajte
UslugeVelikaODRŽAVANjE UREĐAJA SMITHS HEIMANN (RENDGENI I DETEKTORI TRAGOVA EKSPLOZIVA) jn br. 13/20182018ZatvorenaPogledajte
UslugeMalaUSLUGA ODRŽAVANjA ROTACIONOG UPS-A SNAGE 750KVA PROIZVOĐAČA CATERPILLAR jn br. 53/182018ZatvorenaPogledajte
DobraMalaKONDITORSKI PROIZVODI jn br. 82/182018AktivnaPogledajte
UslugeMalaUKLANjANjE, TRANSPORT I ZBRINjAVANjE OTPADNIH TEČNIH MATERIJA I OSTALIH KATEGORIJA OPASNOG OTPADA jn br. 67/182018AktivnaPogledajte
UslugeMalaPODRŠKA I ODRŽAVANjE INFORMACIONOG SISTEMA ZA UPARIVANjE PRTLjAGA I PUTNIKA (BRS) jn br. 65/182018AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGA ODRŽAVANjA ELEKTROMOTORA,ELEKTRIČNOG ALATA I PUMPI jn br. 51/182018AktivnaPogledajte
UslugeMalaMERENjE SVETLOTEHNIČKIH KARAKTERISTIKA SVETILjKI SSO SA IZDAVANjEM IZVEŠTAJA jn br. 52/182018ZatvorenaPogledajte
UslugeMalaUSLUGA ZBRINjAVANjA KUHINjSKOG OTPADA KOJI NASTAJE U MEĐUNARODNOM VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU jn br. 74/182018AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGA IZRADE STRUČNE DOKUMENTACIJE U POSTUPKU UTVRĐIVANjA RADNIH MESTA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANIKA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANjEM jn br. 70/182018ZatvorenaPogledajte
UslugeMala'ODRŽAVANjE SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA' 69/18 JNMV2018AktivnaPogledajte
UslugeMalaUKLANjANjE OTPADNOG MATERIJALA KOJI SADRŽI AZBEST jn br. 79/182018AktivnaPogledajte
DobraMalaVODOVODNI I KANALIZACIONI MATERIJAL, SANITARNA OPREMA I GALANTERIJA jn br. 71/182018AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE I DORADA INFORMACIONOG SISTEMA ELEKTRONSKE MAGACINSKE KNjIGE jn br. 60/182018AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE I DORADA POSLOVNO INFORMACIONOG SISTEMA jn br. 63/182018AktivnaPogledajte
UslugeMalaOBUKA ZA ZAPOSLENE U KDK ZA SPROVOĐENjE MERA ZAŠTITE OD JONIZUJUĆEG ZRAČENjA OD STRANE TREĆIH LICA jn br. 90/172018AktivnaPogledajte
UslugeMalaUKLANjANjE OTPADNOG MATERIJALA KOJI SADRŽI AZBEST jn br. 68/182018AktivnaPogledajte
DobraVelikaGORIVA I MAZUT jn br. 22/20182018AktivnaPogledajte
UslugeMalaPOPRAVKE U ENTERIJERU I EKSTERIJERU jn br. 62/182018AktivnaPogledajte
UslugeVelikaIZRADA ELABORATA jn br. 23/20182018AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE SISTEMA PERIMETARSKE ZAŠTITE jn br. 58/182018AktivnaPogledajte
UslugeMalaPROCENA VREDNOSTI ODREĐENIH OBJEKATA NA KOMPLEKSU AERODROMA NIKOLA TESLA BEOGRAD jn br. 59/182018AktivnaPogledajte
DobraMalaVODOVODNI I KANALIZACIONI MATERIJAL, SANITARNA OPREMA I GALANTERIJA jn br. 128/172018AktivnaPogledajte
DobraVelikaNABAVKA NA KOJU SE ZAKON NE PRIMENjUJE ZAKON - TEČNOST ZA ODLEĐIVANjE I ZAŠTITU OD ZALEĐIVANjA VAZDUHOPLOVA (ISO/SAE type II) /20182018ZatvorenaPogledajte
UslugeMalaUSLUGE ODRŽAVANjA ZIMSKIH MAŠINA jn br. 38/182018AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGE ODRŽAVANjA NADGRADNjE DEICING VOZILA jn br. 47/182018AktivnaPogledajte
DobraMalaOPREMA ZA PRAVILNO POSTUPANjE SA OPASNIM MATERIJAMA I OPASNIM OTPADOM jn br. 48/182018AktivnaPogledajte
RadoviMalaZAMENA KROVNOG POKRIVAČA jn br, 64/18 JNMV2018AktivnaPogledajte
DobraMala„Građevinski materijali za tekuće održavanje objekata visokogradnje i niskogradnje“ broj 49/182018AktivnaPogledajte
DobraMala„REZERVNI DELOVI ZA GRAĐEVINSKE MAŠINE“ JN BR. 46/182018AktivnaPogledajte
DobraVelikaPOTROŠNI MATERIJAL ZA ČISTOĆU, PAPIRNA GALANTERIJA, HEMIJSKA SREDSTVA ZA ODRŽAVANjE TERMINALA I KESE jn br. 18/20182018AktivnaPogledajte
UslugeVelikaUSLUGA FIKSNE TELEFONIJE, MOBILNE TELEFONIJE I INTERNET USLUGE jn br. 17/20182018AktivnaPogledajte
UslugeMalaOSTALE VRSTE PROCENA I VEŠTAČENjA jn br. 45/182018AktivnaPogledajte
UslugeMalaMERENjE JAČINE AMBIJENTALNOG EKVIVALENTA DOZE, IZRADA PROJEKTA MERA RADIJACIONE SIGURNOSTI I BEZBEDNOSTI jn br. 143/172018AktivnaPogledajte
UslugeMalaTEHNIČKI PREGLED IZVEDENIH RADOVA IZGRADNjE DVA POMOĆNA OBJEKTA U OKVIRU TEHNIČKOG SERVISA jn br. 11/182018AktivnaPogledajte
DobraMalaREZERVNI DELOVI ZA PUTNIČKI, TERETNI PROGRAM I SPECIJALNA VOZILA I AUTOGUME jn br. 43/182018AktivnaPogledajte
DobraMalaELEKTROMATERIJAL jn br, 24/182018AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE BLADE SERVERSKIH SISTEMA jn br. 28/182018AktivnaPogledajte
UslugeVelikaUSLUGE HOTELSKOG SMEŠTAJA I USLUGE VAZDUŠNOG PREVOZA PUTNIKA jn br. 15/20182018ZatvorenaPogledajte
UslugeVelikaMONITORING ZEMLjIŠTA I PODZEMNIH VODA NA LOKACIJI AD AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD jn br. 16/20182018AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE UREĐAJA BEŽIČNE INTERNET MREŽE jn br. 29/182018AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE SISTEMA ZA SKLADIŠTENjE PODATAKA jn br. 114/172018AktivnaPogledajte
UslugeVelikaODRŽAVANjE UREĐAJA IMPLANT SCIENCE (DETEKTORI TRAGOVA EKSPLOZIVA) jn br. 10/20182018AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGA MAŠINSKE OBRADE I IZRADE DELOVA PO NARUDžBINI jn br. 37/182018AktivnaPogledajte
DobraMalaNABAVKA KONVERTIBILNOG ORUŽJA, PIROTEHNIKE I MUNICIJE ZA VAZDUŠNE PUŠKE PO PARTIJAMA jn br. 20/182018AktivnaPogledajte
DobraMalaKANCELARIJSKI MATERIJAL jn br. 26/182018AktivnaPogledajte
UslugeVelikaUSLUGA ELEKTRONSKOG MIKROFILMOVANjA PAPIRNE DOKUMENTACIJE, MIKROFILMOVANjE ARHIVSKE GRAĐE, PRILAGOĐAVANjE SOFTVERA I KRITERIJUMA PRETRAGE POTREBAMA KORISNIKA jn br. 67/20172018AktivnaPogledajte
UslugeVelikaUSLUGA ČIŠĆENjA PROSTORIJA jn br. 9/20182018ZatvorenaPogledajte
UslugeMalaSERVISIRANjE MC QUAY RASHLADNIH MAŠINA jn br. 35/182018AktivnaPogledajte
UslugeMalaREDOVNO MESEČNO ODRŽAVANjE I POPRAVKA LIFTOVA I POKRETNIH STEPENICA jn br. 31/182018AktivnaPogledajte
DobraMalaPAPIRIĆI-SAKUPLjAČI UZORAKA ZA DETEKTORE TRAGOVA EKSPLOZIVA jn br. 42/182018AktivnaPogledajte
DobraVelikaODRŽAVANjE I NABAVKA LICENCI POSLOVNO INFORMATIVNOG SISTEMA-SAP ERP jn br. 14/20182018AktivnaPogledajte
UslugeMalaROLETNARSKE USLUGE ZA KANCELARIJSKE PROSTORE jn br. 32/182018AktivnaPogledajte
DobraVelikaOPREMA ZA SKENERE ZA PREGLED OBEZBEĐIVANjA - jn br. 12/20182018AktivnaPogledajte
UslugeMalaPUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANjE ZAPOSLENIH jn br. 23/182018AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE SISTEMA ZA NAPLATU PARKINGA jn br. 41/182018AktivnaPogledajte
DobraMalaHORTIKULTURA UNUTRAŠNjA I SPOLjAŠNjA - jn br. 22/182018AktivnaPogledajte
UslugeMala„USLUGE OGLAŠAVANjA U DNEVNOM LISTU' BR.25/182018AktivnaPogledajte
UslugeMala„ODRŽAVANjE UREĐAJA RAČUNARSKE MREŽE“ 30/182018AktivnaPogledajte
UslugeMala„ČIŠĆENjE FEKALNE KANALIZACIJE' JN.BR.33/182018AktivnaPogledajte
UslugeMala„UTOVAR I ODVOZ MEŠANOG OTPADA“ BROJ 40/182018AktivnaPogledajte
DobraMala„ENTERIJERSKA OPREMA“ BROJ 21/182018AktivnaPogledajte
DobraVelika„POTROŠNI MATERIJAL ZA ČISTOĆU, PAPIRNA GALANTERIJA, HEMIJSKA SREDSTVA ZA ODRŽAVANjE TERMINALA I KESE“ 11/20182018AktivnaPogledajte
UslugeMala„Sertifikacija Aerodroma Nikola Tesla Beograd po ISO standardima ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007“ broj 10/182018AktivnaPogledajte
DobraMala„UNAPREĐENjE TELEKOMUNIKACIONOG SISTEMA I KONTAKT CENTRA“ BROJ 161/172018AktivnaPogledajte
UslugeMala„Usluga hemijskog čišćenja i sitnih prepravki/popravki službenih uniformi za potrebe zaposlenih“ broj 97/172018AktivnaPogledajte
DobraMala„Rezervni delovi za sistem za navodnjavanje TORO“ broj 19/182018AktivnaPogledajte
RadoviMala'ODRŽAVANjE OGRADE NA PARKINZIMA P5, P6, P7 I OGRADE OKO TS 35/10' BROJ 18/182018AktivnaPogledajte
UslugeMalaIZRADA IZVEŠTAJA O TEHNIČKOJ ISPRAVNOSTI I STRUČNOG NALAZA IZVEDENIH RADOVA NA SISTEMU ZA TRANSPORT PRTLjAGA jn br. 23/17 JNMV2018AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE STANDARDNE INFORMATIČKE OPREME – ODRŽAVANjE ČITAČA KUPONA ZA UKRCAVANjE U VAZDUHOPLOV (BOARDING GATE READER – BGR), ODRŽAVANjE ŠTAMPAČA ID KARTICA I ODRŽAVANjE MOBILNIH TELEFONA jn br. 79/172018AktivnaPogledajte
DobraMalaKAFE I PIĆA ZA POTREBE KAFE KUHINjE NA ANT - ESPRESO KAFA ZA POTREBE KAFE KUHINjA NA KOMPLEKSU ANT jn br. 17/182018AktivnaPogledajte
RadoviVelikaODRŽAVANjE POVRŠINA ZA KRETANjE VAZDUHOPLOVA I OSTALIH SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA jn br. 88/20172018AktivnaPogledajte
UslugeVelikaUSLUGE KOMBI PREVOZA ZAPOSLENIH U NOĆNIM SMENAMA jn br. 8/2018 PP2018AktivnaPogledajte
DobraMalaZAŠTITNI MREŽNI UREĐAJ ZA SERVER SALU jn br. 185/172018ZatvorenaPogledajte
DobraMalaPOTROŠNI MATERIJAL, INSTALACIONA OPREMA I REZERVNI DELOVI ZA SISTEME INTELIGENTNE ZGRADE jn br. 188/172018AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE SISTEMA ZA NAPLATU PARKINGA jn br. 16/182018ZatvorenaPogledajte
UslugeMalaPRETPLATA NA ŠTAMPANA IZDANjA ČASOPISA - RAČUNOVODSTVENA PRAKSA jn br. 14/182018AktivnaPogledajte
DobraMalaBESPOVRATNE MAGNETNE KARTICE ZA SISTEM NAPLATE I KONTROLU PARKIRANjA jn br. 15/182018AktivnaPogledajte
UslugeMalaLABORATORIJSKO ISPITIVANjE UZORKOVANOG GORIVA jn br. 5/182018AktivnaPogledajte
DobraMalaTRAKASTI USMERIVAČI- STUBIĆI SA REZERVNIM MEHANIZMOM I HOLDERIMA jn br. 96/172018AktivnaPogledajte
DobraMalaKOLICA ZA NEPOKRETNE OSOBE-SPECIJALNA KOLICA ZA PREVOZ NEPOKRETNIH OSOBA KROZ KABINSKI PROLAZ VAZDUHOPLOVA jn br. 165/172018AktivnaPogledajte
DobraMala“Kafe i pića za potrebe kafe kuhinje na ANT” broj 12/182018AktivnaPogledajte
DobraMalaKabine za pušače” broj 10/172018AktivnaPogledajte
UslugeMalaREVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU jn br. 9/182018AktivnaPogledajte
DobraVelikaGRAĐEVINSKI MATERIJAL ZA NISKOGRADNjU I VISOKOGRADNjU, GIPS KARTONSKE PLOČE I PLAFONI jn br. 56/20172018AktivnaPogledajte
UslugeVelikaUSLUGA VIRTUELNOG DATA ROOM-A jn br. 6/20182018AktivnaPogledajte
DobraMalaŠTAMPANI OBRASCI jn br. 13/182018AktivnaPogledajte
UslugeMalaINFORMATIVNO OZNAČAVANjE OBJEKATA, SREDSTAVA I PODNO OBELEŽAVANjE jn br. 171/172018AktivnaPogledajte
DobraVelikaKUPOVINA OPREME ZA PARKING jn br. 5/20182018AktivnaPogledajte
DobraVelikaREZERVNI DELOVI ZA SREDSTVA ZA OPSLUGU VAZDUHOPLOVA jn br, 93/20172018ZatvorenaPogledajte
UslugeMalaUSLUGA ODRŽAVANjA DIZEL ELEKTRIČNIH AGREGATA I MOTORA PROIZVOĐAČA CATERPILLAR jn br. 131/172018AktivnaPogledajte
DobraVelikaPOTROŠNI MATERIJAL ZA ČISTOĆU, PAPIRNA GALANTERIJA, HEMIJSKA SREDSTVA ZA ODRŽAVANjE TERMINALA I KESE-SLOŽIVI UBRUSI I SLOŽIVI TOALET PAPIR jn br. 3/20182018AktivnaPogledajte
DobraVelikaRADIO STANICE I OPREMA jn br. 4/20182018AktivnaPogledajte
DobraMalaPRETPLATA NA ŠTAMPANA IZDANjA ČASOPISA: PRIVREDNI SAVETNIK, INFORMATIVNO POSLOVNI CENTAR, RAČUNOVODSTVENA PRAKSA, CEKOS jn br. 145/172018AktivnaPogledajte
DobraVelikaElektrična energija jn br. 62/20172018AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE PUTNIČKOG I KOMBI PROGRAMA jn br. 3/182018AktivnaPogledajte
DobraVelikaSPECIJALNO VOZILO ZA VUČU TERETA jn br. 100/20172018AktivnaPogledajte
DobraMalaZASTAVE I JARBOLI jn br. 6/182018AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE I DORADA POSLOVNO - INFORMACIONOG SISTEMA jn br. 115/172018AktivnaPogledajte
UslugeVelikaUSLUGA KORIŠĆENjA SERVISA BAG TRACER jn br. 99/20172018AktivnaPogledajte
RadoviVelikaREKONSTRUKCIJA FEKALNE KANALIZACIJE NA DUBINI OD 10 METARA jn br. 92/20172018AktivnaPogledajte
RadoviVelikaIZVOĐENjE RADOVA NA UREĐENjU PARKIRALIŠTA P10 jn br. 22/20172018AktivnaPogledajte
DobraMalaRUČNI METALDETEKTOR SA PUNjAČEM jn br. 65/172018AktivnaPogledajte
DobraMalaSREDSTVA I OPREMA ZA LIČNU ZAŠTITU NA RADU jn br. 98/172018AktivnaPogledajte
UslugeVelikaREKLAMIRANjE DELATNOSTI U INFLIGHT MAGAZINU jn br. 84/20172018AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE FIREWALL UREĐAJA jn br. 175/172018AktivnaPogledajte
UslugeVelikaUSLUGA PRANjA PLAFONSKIH PLOČA U TERMINALU 2 jn br. 53/20172018AktivnaPogledajte
RadoviVelikaIZVOĐENjE RADOVA NA IZGRADNjI TROTOARA OD TERMINALA DO CRVENE ZGRADE jn br. 95/20172018AktivnaPogledajte
RadoviVelikaIZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I IZVOĐENjE RADOVA NA OJAČANjU MEĐUSPRATNE KONSTRUKCIJE jn br. 2/20182018AktivnaPogledajte
DobraMalaUREĐAJI ZA DETEKCIJU GASOVA SA SISTEMOM ZA PRAĆENjE jn br. 169/172018AktivnaPogledajte
RadoviMalaTAPETARSKI RADOVI I ROLETNARSKI RADOVI jn br. 101/172018AktivnaPogledajte
RadoviMalaRADOVI NA PROŠIRENjU SERVISA DATA CENTRA ZA VIDEO NADZOR JN.BR. 184/172018AktivnaPogledajte
DobraMalaZakup poslovnog prostora u crvenoj zgradi Air Serbia drugi + treći + četvrti + peti sprat i zgradi Letačke operative za smeštaj radnika Aerodroma Nikola Tesla Beograd 2-18 /182018ZatvorenaPogledajte
DobraMalaVATROGASNE MLAZNICE jn br. 135/172018AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGA SERVISIRANjA PRETAKAČKE STANICE ALFONS HAAR SA PRIPADAJUĆIM AVIOCISTERNAMA I REZERVOARIMA jn br. 147/172018AktivnaPogledajte
DobraVelikaVATROGASNE SPRAVE I ZAŠTITNA OPREMA jn br. 96/20172018AktivnaPogledajte
UslugeMalaSERVIS IZOLACIONIH APARATA DREGER jn br. 107/172018AktivnaPogledajte
DobraMalaŠTAMPANI OBRASCI jn br. 178/172018AktivnaPogledajte
UslugeMalaSERVIS OPREME ZA UKLANjANjE VAZDUHOPLOVA jn br. 155/172018AktivnaPogledajte
DobraMalaPROCENA INVESTICIONOG ULAGANjA U ZAKUPLjENOM PROSTORU jn br. 7/182018AktivnaPogledajte
UslugeMalaPROCENA VREDNOSTI AKCIJA DRUŠTVA AD AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD jn br. 4/18 JNMV2018AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGA MAŠINSKE OBRADE I IZRADE DELOVA PO NARUDžBINI jn br. 59/172018AktivnaPogledajte
DobraMalaCREVA ZA PRETAKANjE FLUIDA jn br. 158/172018AktivnaPogledajte
DobraMalaOPREMA ZA TOALETE jn br. 126/162018ZatvorenaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE SISTEMA CSNU jn br. 166/172018AktivnaPogledajte
DobraVelikaPROŠIRENjE SISTEMA ZA KONTROLU PRISTUPA I SISTEM EVAKUACIJE jn br. 98/20172018AktivnaPogledajte
DobraMalaELEKTRONSKA BIBLIOTEKA SLIKA ZABRANjENIH PREDMETA ZA RUČNI I PREDATI PRTLjAG, ROBU I POŠTU jn br. 142/172018AktivnaPogledajte
DobraMalaVODA ZA PIĆE U BALONIMA jn br. 2/182018AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGA HOTELSKOG SMEŠTAJA I USLUGE VAZDUŠNOG PREVOZA PUTNIKA jn br. 1/182018AktivnaPogledajte
RadoviVelikaIZVOĐENjE RADOVA NA UNAPREĐENjU OBEZBEĐIVANjA PASOŠKIH PROLAZA jn br. 47/20172018AktivnaPogledajte
RadoviMalaZAMENA DOTRAJALOG TOPLOVODA I ARMATURE jn br. 138/172018AktivnaPogledajte
UslugeMalaHOSTING VEB SERVERA jn br. 70/172018AktivnaPogledajte
UslugeVelikaIZRADA IZVEŠTAJA O ZATEČENOM STANjU OBJEKTA U SVRHU OZAKONjENjA jn br. 1/20182018AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGE ODRŽAVANjA VILjUŠKARA jn br. 85/172018AktivnaPogledajte
UslugeMala“IZRADA ELABORATA GEODETSKIH RADOVA ZA SNIMANjE OBJEKATA U SVRHU UKNjIŽBE ” broj 157/172018AktivnaPogledajte
UslugeMala„USLUGE ODRŽAVANjA I REMONTA TRAKTORA IMT I KIOTI“ BROJ 95/172018AktivnaPogledajte
DobraVelikaINFORMACIONI SISTEM ZA ZAŠTITU OD KOMPLEKSNIH I USMERENIH PRETNjI jn br. 85/20172018AktivnaPogledajte
DobraMalaSTANDARDNI SOFTVERSKI PAKETI jn br. 187/172018AktivnaPogledajte
DobraMalaREZERVNI DELOVI I OPREMA ZA SISTEM VIDEO NADZORA jn br. 151/172018AktivnaPogledajte
UslugeVelikaPROŠIRENjE, DORADA, PODRŠKA I ODRŽAVANjE INFORMACIONOG SISTEMA AODB, FMS, IDS, RMS, BILLING jn br. 20/20172017AktivnaPogledajte
DobraMalaZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U CRVENOJ ZGRADI AIR SERBIA PRIZEMLjE + SPRAT ZA SMEŠTAJ RADNIKA AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD 139-17 /172017ZatvorenaPogledajte
DobraVelika'KANCELARIJSKI MATERIJAL' JN BR.70/20172017AktivnaPogledajte
DobraVelikaLIFTOVI I ESKALATORI jn br. 51/20172017AktivnaPogledajte
DobraVelikaINFORMATIČKA OPREMA I REZERVNI DELOVI JN BR. 87/20172017AktivnaPogledajte
DobraMalaREKLAMNI MATERIJAL jn br. 154/172017AktivnaPogledajte
DobraVelikaAKTIVNA MREŽNA OPREMA 49/2017 OP2017AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGE VEŠTAČENjA jn br. 140/172017AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGE ŠTAMPANjA I IZDAVANjA ČASOPISA AERODROMA NIKOLA TESLA jn br. 153/172017AktivnaPogledajte
UslugeVelikaUSLUGA ODRŽAVANjA I INTEGRACIJE SISTEMA ZA PRAĆENjE I ANALIZU LjUDSKIH RESURSA U POSLOVNO-INFORMACIONI SISTEM jn br. 82/20172017AktivnaPogledajte
UslugeMalaDORADA AKTA O INFORMACIONOJ BEZBEDNOSTI, TESTIRANjE UPADA I PROCENA RANjIVOSTI INFORMACIONIH SISTEMA jn br. 104/172017ZatvorenaPogledajte
RadoviMalaRADOVI NA DEMONTAŽI I MONTAŽI TEKSTILNIH I TOPLIH PODOVA SA ISPORUKOM MATERIJALA jn br. 100/172017AktivnaPogledajte
DobraVelikaSLUŽBENA UNIFORMA jn br. 80/20172017AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE SISTEMA ZA SNIMANjE RAZGOVORA jn br. 133/172017AktivnaPogledajte
DobraMalaOPREMA ZA BEZBEDNOST U SAOBRAĆAJU jn br. 118/172017AktivnaPogledajte
UslugeVelika'ORGANIZOVANI PREVOZ ZAPOSLENIH' BROJ 81/2017 PP2017AktivnaPogledajte
DobraMalaKONDITORSKI PROIZVODI jn br. 150/172017AktivnaPogledajte
DobraVelikaProduženje i proširenje Microsoft licenci (true-up i SA - Software Assurance) jn br. 76/20172017AktivnaPogledajte
DobraMalaREKLAMNI MATERIJAL jn br. 146/172017AktivnaPogledajte
RadoviVelikaGRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI NA ODRŽAVANjU OBJEKATA VISOKOGRADNjE U KOMPLEKSU AERODROMA NIKOLA TESLA jn br. 30/20172017AktivnaPogledajte
UslugeMalaPROCENA INVESTICIONOG ULAGANjA U ZAKUPLjENOM PROSTORU jn br. 7/172017AktivnaPogledajte
DobraVelikaREPROMATERIJAL ZA IZRADU ID PROPUSNICA jn br. 83/20162017AktivnaPogledajte
UslugeMalaPROCENA INVESTICIONOG ULAGANjA U ZAKUPLjENOM PROSTORU jn br. 164/172018AktivnaPogledajte
RadoviVelikaZAMENA OGRADE NA PARKINZIMA P5, P6 I P7 I OGRADE OKO TS 35/10 jn br. 74/20172017AktivnaPogledajte
DobraVelikaRADNA ODEĆA I RADNA OBUĆA jn br. 37/20172017AktivnaPogledajte
UslugeMalaČIŠĆENjE FEKALNE KANALIZACIJE jn br. 123/172017AktivnaPogledajte
DobraMalaTEČNOST ZA ODLEĐIVANjE I ZAŠTITU OD ZALEĐIVANjA VAZDUHOPLOVA 125-17/172017ZatvorenaPogledajte
UslugeMalaZDRAVSTVENI PREGLEDI RADNIKA jn br. 45/172017ZatvorenaPogledajte
DobraMalaENTERIJERSKA OPREMA – RADNI STOLOVI I KANCELARIJSKI ORMANI jn br. 120/172017ZatvorenaPogledajte
DobraVelikaUREA, TEČNOSTI I GRANULE ZA ODLEĐIVANjE I ZAŠTITU OD ZALEĐIVANjA VAZDUHOPLOVA I PSS jn br. 65/20172017ZatvorenaPogledajte
DobraMalaTOČKOVI I GUME TOČKOVA ZA KOLICA ZA TRANSPORT PRTLjAGA jn br. 134/172017AktivnaPogledajte
UslugeMalaREDOVNO BAŽDARENjE I ODRŽAVANjE MERNO REGULACIONIH UREĐAJA U RCM-U I TERMINALIMA jn br. 121/172017ZatvorenaPogledajte
RadoviVelikaIZVOĐENjE RADOVA NA UREĐENjU DELA TERMINALA 2 jn br. 71/20172017AktivnaPogledajte
DobraVelikaZakup kombi vozila jn br. 73/20172017AktivnaPogledajte
UslugeMalaNOVOGODIŠNjA DEKORACIJA jn. br. 139/172017AktivnaPogledajte
DobraMalaBAR KOD ČITAČI I DODATNA OPREMA ZA SISTEM ZA UPARIVANjE PUTNIKA I PRTLjAGA jn br. 89/172017AktivnaPogledajte
DobraMalaULjA, MAZIVA, TEČNOSTI ZA RASHLADNE SISTEME I FILTERI jn br. 81/172017AktivnaPogledajte
UslugeMalaIZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA FIKSNI SISTEM ZA KLIMATIZACIJU I NAPAJANjE VAZDUHOPLOVA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM jn br. 93/172017ZatvorenaPogledajte
DobraMalaPARAVANI-PANOI jn br. 130/162017AktivnaPogledajte
UslugeVelikaUsluge Osiguranja motornih vozila u transportu 66/20172017AktivnaPogledajte
UslugeMalaIZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA FORMIRANjE VIDIKOVCA jn br. 113/172017AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGE VRŠENjA TEHNIČKIH PREGLEDA I BAŽDARENjA TAHOGRAFA jn br. -119/172017AktivnaPogledajte
DobraVelikaAERODROMSKA OPREMA jn .br. 59/20172017AktivnaPogledajte
DobraMalaOPREMANjE PROSTORA DRŽAVNIH INSTITUCIJA NA AERODROMU – OPREMA I GALANTERIJA jn br. 109/172017AktivnaPogledajte
RadoviVelikaRADOVI NA UREĐENjU PUTNIČKIH TOALETA jn br. 41/20172017ZatvorenaPogledajte
DobraVelikaPROŠIRENjE SISTEMA ZA NAPLATU PARKINGA jn br. 45/20172017AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGA PRAĆENjA ELEKTRONSKOG KLIPINGA jn br. 124/172017AktivnaPogledajte
UslugeMalaOSTALE VRSTE PROCENA I VEŠTAČENjA jn br. 132/172017AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGA VRŠENjA STRUČNOG NADZORA jn br. 83/172017AktivnaPogledajte
UslugeVelikaODRŽAVANjE SISTEMA ZAŠTITE OD POŽARA jn br. 57/20172017AktivnaPogledajte
DobraVelikaSISTEM ZA UPRAVLjANjE PAMETNOM ZGRADOM – BMS (BUILDING MANAGAMENT SYSTEM) jn br. 61/20172017AktivnaPogledajte
DobraMalaMOLERSKO FARBARSKI MATERIJAL jn br. 36/172017AktivnaPogledajte
DobraVelikaGORIVA I MAZUT jn br. 63/20172017AktivnaPogledajte
DobraMala„RADIO STANICE I OPREMA“ JN BR.69/172017AktivnaPogledajte
DobraVelikaPOTROŠNI MATERIJAL ZA ČISTOĆU, PAPIRNA GALANTERIJA, HEMIJSKA SREDSTVA ZA ODRŽAVANjE TERMINALA I KESE jn br. 50/20172017AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGA ODRŽAVANjA TRAKTORA ZA GURANjE I VUČU VAZDUHOPLOVA TREPEL I GOLDHOFER – ODRŽAVANjE TRAKTORA ZA GURANjE I VUČU VAZDUHOPLOVA GOLDHOFER jn br. 87/172017AktivnaPogledajte
DobraMalaFILTERI ZA SISTEME KLIMATIZACIJE I VENTILACIJE jn br. 40/172017AktivnaPogledajte
DobraVelikaKAMERA ZA SNIMANjE DONjEG DELA VOZILA jn br. 64/20172017AktivnaPogledajte
DobraVelika„DELOVI ZA TERETNI PROGRAM I SPECIJALNA VOZILA“ JN BROJ 32/20172017AktivnaPogledajte
UslugeMala'SERVISIRANjE CIAT RUF TOPOVA' JN BR. 77/172017AktivnaPogledajte
DobraMala„ZAMENA KLIMA NA AVIO-MOSTOVIMA“ BROJ JN 64/172017AktivnaPogledajte
DobraMalaRUKAVICE I NAZUVICE jn br. 106/172017AktivnaPogledajte
RadoviVelikaMOLERSKO FARBARSKI RADOVI I STAKLOREZAČKI RADOVI jn br. 27/20172017AktivnaPogledajte
UslugeMalaTRENAŽNO GAĐANjE jn br. 99/172017AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGA IMPLEMENTACIJE INFORMACIONOG SISTEMA ZA SVEOBUHVATNU PERSONALIZOVANU DVOSMERNU VIŠEKANALNU KOMUNIKACIJU SA KORISNICIMA KROZ BENEFITE I LOJALITI PROGRAME jn br. 42/172017AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGE KONSALTINGA I TEHNIČKE PODRŠKE U RAZVOJU NOVIH LINIJA jn br. 19/172017AktivnaPogledajte
UslugeVelikaIZRADA IZMENA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE OBJEKTA TERMINAL 2 I IZRADA IZVEŠTAJA O ZATEČENOM STANjU OBJEKTA U SKLADU SA ZAKONOM O OZAKONjENjU jn br. 58/20172017AktivnaPogledajte
UslugeMalaSERVIS VATROGASNIH APARATA I HIDRANATA jn br. 56/172017AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGE VEŠTAČENjA jn br. 108/172017AktivnaPogledajte
DobraMalaKESE ZA ODLAGANjE TEČNOSTI, GELOVA I AEROSOLA (T G A) U RUČNOM PRTLjAGU jn br. 105/172017AktivnaPogledajte
RadoviVelikaIZGRADNjA PRIVREMENE OGRADE OKO AERODROMSKIH POSEDA I ZAMENA OGRADE NA PARKINZIMA P5, P6 I P7 I OGRADE OKO TS 35/10 jn br. 39/20172017AktivnaPogledajte
DobraMalaKOLICA ZA PRTLjAG PUTNIKA jn br. 112/172017AktivnaPogledajte
UslugeMala'USLUGE ODRŽAVANjA ZIMSKIH MAŠINA' BROJ JN 28/172017AktivnaPogledajte
RadoviVelikaIZRADA OGRADE OKO PERIMETRA 4. FAZA jn br. 36/20172017AktivnaPogledajte
UslugeVelikaREDOVNO ODRŽAVANjE RENDGEN UREĐAJA ZA PREGLED OBEZBEĐIVANjA PUTNIKA, LICA KOJI NISU PUTNICI I UREĐAJA ZA PREGLED PRTLjAGA I POŠTE jn br. 38/20172017AktivnaPogledajte
DobraVelikaKONTEJNERI ZA BORAVAK ZAPOSLENIH I PARKING KUĆICE jn br. 55/20172017AktivnaPogledajte
DobraMalaREKLAMNI MATERIJAL jn br. 110/172017AktivnaPogledajte
DobraMalaKOLICA ZA NEPOKRETNE OSOBE jn br. 53/172017AktivnaPogledajte
UslugeVelikaDOBROVOLjNO PENZIONO OSIGURANjE RADNIKA jn br. 54/20172017AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGE OGLAŠAVANjA U DNEVNOM LISTU jn br. 94/172017AktivnaPogledajte
DobraVelikaORGANIZOVANI PREVOZ ZAPOSLENIH jn br. 40/20172017AktivnaPogledajte
DobraMalaSREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU AVIO TOALETA jn br. 75/172017AktivnaPogledajte
DobraMalaKANTE OTPORNE NA EKSPLOZIV jn br. 63/172017AktivnaPogledajte
UslugeMalaPOLAGANjE STRUČNOG ISPITA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA jn br. 129/162017AktivnaPogledajte
DobraVelikaTERENSKO VATROGASNO VOZILO SA OPREMOM 4H4 jn br. 26/20172017AktivnaPogledajte
UslugeMalaISPITIVANjE DIMNjAKA jn br. 56/162017AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGE ODRŽAVANjA NADGRADNjE SPECIJALNIH VATROGASNIH VOZILA I DEICING VOZILA jn br. 44/172017AktivnaPogledajte
UslugeVelikaUSLUGE OSIGURANjA PO PARTIJAMA jn br. 52/20172017AktivnaPogledajte
RadoviVelikaZAMENA FASADNE BRAVARIJE NA RADIONICAMA ISPOD C TRANSFER HODNIKA - NA AIR-SIDE I LAND-SIDE STRANI I OBLAGANjE FASADE NA C STRANI LAND-SIDE jn br. 17/20172017ZatvorenaPogledajte
DobraMalaMERNI INSTRUMENTI ZA SISTEME INFRASTRUKTURE - UGRADNjA SONDI U REZERVOARE ZA PODSTANICU ZA GREJANjE BARAKA I DE-ICING GARAŽE jn br. 58/172017AktivnaPogledajte
RadoviVelikaIII FAZA ZAŠTITE PERIMETRA jn br. 48/20172017AktivnaPogledajte
DobraVelikaCEIA kamera MDAR jn br. 71/20162017AktivnaPogledajte
UslugeMala“USLUGA IZRADE STUDIJA I PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA UNAPREĐENjE SISTEMA SVETLOSNOG OBELEŽAVANjA“ JN BR. 88/172017ZatvorenaPogledajte
DobraVelikaREZERVNI DELOVI ZA SREDSTVA ZA OPSLUGU VAZDUHOPLOVA - REZERVNI DELOVI MULAG JN BR. 29/20172017AktivnaPogledajte
UslugeMalaČIŠĆENjE REZERVOARA (MAZUTARA) I KOMPLETNIH INSTALACIJA ZA MAZUT KA TOPLANI jn br. 82/172017AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA jn br. 61/172017ZatvorenaPogledajte
UslugeMalaUSLUGA ODRŽAVANjA ELEKTROMOTORA, ELEKTRIČNOG ALATA I PUMPI jn br. 67/172017AktivnaPogledajte
DobraVelikaUSLUGA MEDICINSKOG OBEZBEĐENjA jn br. 43/20172017AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGE ODRŽAVANjA DIZEL ELEKTRIČNIH AGREGATA I MOTORA PROIZVOĐAČA CATERPILLAR jn br. 33/172017AktivnaPogledajte
DobraVelikaOPREMA ZA SAMOSTALNU REGISTRACIJU PUTNIKA I PRTLjAGA jn br. 19/20172017AktivnaPogledajte
UslugeMala„Održavanje detektora tragova eksploziva“ JN BR.54/172017AktivnaPogledajte
UslugeVelikaIZRADA IZMENA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE OBJEKTA T 2 I IZRADA IZVEŠTAJA O ZATEČENOM STANjU OBJEKTA U SKLADU SA ZOO I IZRADA PROJEKTA ZA IZVOĐENjE OBJEKTA VEZNI DEO IZMEĐU T1 I T2, U SKLADU SA ZOO' BR. 35/20172017AktivnaPogledajte
UslugeMala'ODRŽAVANjE TELEFONSKE CENTRALE I OPREME I MATERIJAL I REZERVNI DELOVI ZA TELEFONSKU CENTRALU' BROJ 6/172017AktivnaPogledajte
DobraVelikaZakup autobusa za prevoz putnika na platformi JN br.42/20172017AktivnaPogledajte
UslugeMalaSTRUČNA USAVRŠAVANjA ZAPOSLENIH - SPECIJALIZOVANI KURS ENGLESKOG JEZIKA BROJ 72/17 JNMV2017AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGA ODRŽAVANjA DELOVA I SKLOPOVA SREDSTAVA ZA OPSLUGU VAZDUHOPLOVA jn br. 49/172017AktivnaPogledajte
DobraMalaDEFIBRILATORI jn br. 50/172017AktivnaPogledajte
DobraMalaOPREMA ZA GREJANjE jn br. 55/172017AktivnaPogledajte
UslugeVelikaUSLUGA VIRTUELNOG DATA ROOM-A jn br. 33/20172017ZatvorenaPogledajte
UslugeVelikaODRŽAVANjE SISTEMA ZAŠTITE OD POŽARA jn br. 28/20172017AktivnaPogledajte
RadoviVelika'UREĐENjE KANCELARIJSKIH PROSTORA' JN BR. 34/20172017AktivnaPogledajte
UslugeMala"AKT O PROCENI RIZIKA - IZMENE I DOPUNE" JN BR. 22/172017AktivnaPogledajte
DobraVelika“Kontejneri za boravak zaposlenih i parking kućice' JN BR. 31/20172017AktivnaPogledajte
DobraMala„SISTEMI ZA VRAĆANjE KADICA' JN BR. 52/172017AktivnaPogledajte
UslugeMala„REDOVNO ODRŽAVANjE RASHLADNIH UREĐAJA U RCM-U" BR.JN 62/172017AktivnaPogledajte
DobraMalaPROŠIRENjE LICENCI ZA VIRTUELNU PLATFORMU JN BR. 154/162017AktivnaPogledajte
UslugeVelikaIMPLEMENTACIJA SISTEMA ZA IZVEŠTAJE, ANALIZU I ANALITIKU JN BR. 81/20162017AktivnaPogledajte
DobraMalaFRIGOMATIČARSKA OPREMA-JN BR. 165/162017AktivnaPogledajte
DobraMalaKOMORA 40 m³ ZA ROBU, SA TEMPERATURNIM REŽIMOM +15/+25°S JN BR. 25/172017AktivnaPogledajte
DobraMalaZIMSKI SET ZA CISTERNU ZA SERVISIRANjE TOALETA VAZDUHOPLOVA BOMBELLI AS 3000S BROJ 156/162017AktivnaPogledajte
DobraMalaENTERIJERSKA OPREMA – RADNE STOLICE I KLUBSKI PROGRAM- BROJ 37/172017AktivnaPogledajte
UslugeVelikaUSLUGA ADAPTACIJE OPREME NA VOZILIMA ZA ODLEĐIVANjE VAZDUHOPLOVA ZA UPOTREBU DVA TIPA TEČNOSTI ZA ODLEĐIVANjE (ADF) JN BR. 24/20172017AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGE ODRŽAVANjA AGREGATA HOUCHIN I HOBART BR. 27/172017AktivnaPogledajte
DobraMalaSPECIJALNI MATERIJALI ZA OBELEŽAVANjE I SPECIJALNI MATERIJALI ZA SANACIJU MANEVARSKIH POVRŠINA JN BROJ 46/172017AktivnaPogledajte
UslugeMalaREDOVNO MESEČNO ODRŽAVANjE I POPORAVKA LIFTOVA I POKRETNIH STEPENICA jn br. 32/172017AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGE ODRŽAVANjA MOTORA DEUTZ I CUMMINS jn br. 26/172017AktivnaPogledajte
RadoviMalaGrađevinski radovi na demontaži i montaži protivpožarnih vrata i zida i njihovo vraćanje u prvobitno stanje. 47/172017AktivnaPogledajte
DobraVelikaDELOVI ZA AERODROMSKE SISTEME IZ UVOZA BROJ JN 74/20162017AktivnaPogledajte
RadoviVelikaIzvođenje radova na sanaciji postrojenja za skladištenje i pretakanje goriva 13/20172017AktivnaPogledajte
RadoviVelika„Izvođenje radova na sanaciji postrojenja za skladištenje i pretakanje goriva“2017ZatvorenaPogledajte
DobraVelikaMAŠINE I SPECIJALNA SREDSTVA I VOZILA ZA ODRŽAVANjE MANEVARSKIH POVRŠINA BROJ 23/20172017AktivnaPogledajte
DobraMalaOPREMANjE PROSTORA DRŽAVNIH INSTITUCIJA NA AERODROMU JN BR. 30/172017AktivnaPogledajte
UslugeVelikaUSLUGE OSIGURANjA PO PARTIJAMA 21/20172017AktivnaPogledajte
DobraMalaPROŠIRENjE POSTOJEĆIH LICENCI SOFTVERA ZA VIDEO NADZOR jn br 43/172017AktivnaPogledajte
DobraMalaTRAKASTI USMERIVAČI- STUBIĆI SA REZERVNIM MEHANIZMOM I HOLDERIMA jn br. 149/162017AktivnaPogledajte
DobraMalaVODA ZA PIĆE U BALONIMA jn br. 35/172017AktivnaPogledajte
DobraMala„Kafe, hrana i pića za potrebe kafe kuhinja na ANT“ broj 20/17 JNMV2017AktivnaPogledajte
DobraMala„ČILER ZA SERVER SALU“ 169/16 JNMV2017AktivnaPogledajte
UslugeMala'IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA FIKSNI SISTEM ZA KLIMATIZACIJU I NAPAJANjE VAZDUHOPLOVA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM' 8/17 JNMV2017AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE I DORADA INFORMACIONOG SISTEMA ELEKTRONSKE MAGACINSKE KNjIGE jn br. 1/172017AktivnaPogledajte
DobraMalaPRODUŽENjE POSTOJEĆIH LICENCI ANTIVIRUSNOG SOFTVERA jn br. 16/172017AktivnaPogledajte
DobraMalaMAŠINE ZA IZVOĐENjE RADOVA NA ODRŽAVANjU SISTEMA SVETLOSNOG OBELEŽAVANjA jn br. 108/162017AktivnaPogledajte
DobraVelikaPOTROŠNI MATERIJAL ZA ČISTOĆU, PAPIRNA GALANTERIJA, HEMIJSKA SREDSTVA ZA ODRŽAVANjE TERMINALA I KESE jn br. 15/20172017ZatvorenaPogledajte
DobraMalaOBELEŽAVANjE TERMINALA jn br. 144/162017AktivnaPogledajte
UslugeVelikaPROJEKAT PARCELACIJE/PREPARCELACIJE NA AERODROMSKOM KOMPLEKSU jn br. 16/20172017AktivnaPogledajte
UslugeVelikaIZRADA IZVEŠTAJA O ZATEČENOM STANjU OBJEKATA U SVRHU OZAKONjENjA JN BR. 18/20172017AktivnaPogledajte
RadoviMalaADAPTACIJA TOALETA jn br. 152/162017AktivnaPogledajte
DobraVelikaPOTROŠNI MATERIJAL ZA ČISTOĆU, PAPIRNA GALANTERIJA, HEMIJSKA SREDSTVA ZA ODRŽAVANjE TERMINALA I KESE – SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU WC ŠOLjA I OSVEŽIVAČI TOALETA jn br. 11/20172017AktivnaPogledajte
UslugeMalaIZVOĐENjE GEODETSKIH POSLOVA jn br. 24/172017AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGA HOTELSKOG SMEŠTAJA I USLUGE VAZDUŠNOG PREVOZA PUTNIKA, BROJ 3/172017AktivnaPogledajte
DobraMalaAKUMULATORI, AUTO ELEKTRO MATERIJAL, TRAKCIONE BATERIJE ZA ELEKTRO TRAKTORE I ELEKTRO VILjUŠKARE, ROTACIONA I FLEŠ SVETLA jn br. 177/162017AktivnaPogledajte
DobraVelikaREZERVNI DELOVI ZA PUTNIČKI, TERETNI PROGRAM I SPECIJALNA VOZILA I AUTO GUME jn br. 78/20162017AktivnaPogledajte
UslugeVelikaUSLUGE KRANSKE DIZALICE jn br. 69/20162017AktivnaPogledajte
UslugeVelikaUSLUGE ODRŽAVANjA I IMPLEMENTACIJE OPREME NA VOZILIMA ZA ODLEĐIVANjE I ZAŠTITU OD ZALEĐIVANjA VAZDUHOPLOVA VESTERGAARD, PO PARTIJAMA jn br. 79/20162017AktivnaPogledajte
DobraMalaREZERVNI DELOVI ZA SREDSTVA ZA OPSLUGU VAZDUHOPLOVA, PO PARTIJAMA jn br. 181/162017AktivnaPogledajte
UslugeMalaREVIZIJA TS 10/0,4 KV I TS 1/04 KV jn br. 13/172017ZatvorenaPogledajte
UslugeMalaREVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU jn br. 14/172017AktivnaPogledajte
RadoviVelikaIZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I IZVOĐENjE RADOVA NA FORMIRANjU POZICIJA ZA PUNjENjE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM SREDSTAVA ZA OPSLUGU VAZDUHOPLOVA jn br. 63/20162017AktivnaPogledajte
UslugeVelikaUSLUGA ČIŠĆENjA PROSTORIJA jn br. 62/20162017AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGA IZRADE ZAPTIVKI ZA SVETILjKE SSO PO UZORKU jn br, 4/172017ZatvorenaPogledajte
UslugeMalaUSLUGE STRUČNIH PREGLEDA I ISPITIVANjE OPREME ZA RAD I USLOVA RADNE OKOLINE jn br. 160/162017ZatvorenaPogledajte
UslugeVelikaPOSLOVNO INFORMACIONI SISTEM – ERP jn br. 9/20172017AktivnaPogledajte
UslugeVelikaODRŽAVANjE SISTEMA ZAŠTITE OD POŽARA jn br. 75/20162017AktivnaPogledajte
DobraVelikaAUTOBUS ZA PREVOZ PUTNIKA UNUTAR KOMPLEKSA AERODROMA jn br. 12/20172017AktivnaPogledajte
RadoviVelikaODRŽAVANjE POVRŠINA ZA KRETANjE VAZDUHOPLOVA I OSTALIH SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA jn br. 52/20162017AktivnaPogledajte
DobraVelikaRAČUNARI I RAČUNARSKA OPREMA jn. br. 68/20162017AktivnaPogledajte
RadoviMalaBRAVARSKI RADOVI jn br. 101/162017ZatvorenaPogledajte
DobraMalaREZERVNI DELOVI ZA AUTOMATSKA VRATA ZA PROLAZ LjUDI I VOZILA jn br. 137/162017AktivnaPogledajte
DobraVelikaSREDSTVA I OPREMA ZA LIČNU ZAŠTITU NA RADU PO PARTIJAMA“ BROJ 59/20162017ZatvorenaPogledajte
UslugeMalaELABORAT O REZERVAMA VODE jn br. 32/162017AktivnaPogledajte
DobraVelika'REZERVNI DELOVI ZA TEHNOLOŠKU OPREMU' BROJ 82/20162017ZatvorenaPogledajte
RadoviMalaSTOLARSKI RADOVI jn. br. 119/162017AktivnaPogledajte
DobraVelikaKANCELARIJSKI MATERIJAL jn br. 60/20162017AktivnaPogledajte
UslugeMalaIZRADA PROCENE RIZIKA UGROŽENOSTI I IZRADA PLANOVA ZAŠTITE I SPASAVANjA U VANREDNIM SITUACIJAMA jn br. 178/162017AktivnaPogledajte
DobraMalaTEHNIČKI GASOVI jn .br. 173/162017AktivnaPogledajte
DobraMalaSPOLjNE ĐUBRIJERE I SPOLjNE PEPELjARE jn br. 52/162017AktivnaPogledajte
DobraVelikaDETEKTOR ZA OTKRIVANjE ZABRANjENIH PREDMETA U OBUĆI JN 72/20162017AktivnaPogledajte
DobraVelika'INFORMACIONI SISTEM ZA CENTRALIZOVANO UPRAVLjANjE IDENTITETIMA I ROLAMA' BROJ 50/2016 OP2017AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE STANDARDNE INFORMATIČKE OPREME jn br. 89/162017AktivnaPogledajte
DobraVelikaSAMOHODNO VOZILO ROBOT ZA EKSPLOZIVNE NAPRAVE jn br. 7/20172017AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGE ODRŽAVANjA PUTNIČKOG I KOMBI PROGRAMA jn br. 175/162017AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE UPS UREĐAJA JN BR. 124/162017ZatvorenaPogledajte
DobraVelikaPAPIRIĆI-SAKUPLjAČI UZORAKA ZA DETEKTORE TRAGOVA EKSPLOZIVA jn br. 10/20172017AktivnaPogledajte
DobraMalaSTANDARDNI SOFTVERSKI PAKETI jn br. 153/162017AktivnaPogledajte
DobraVelikaTRAKTOR ZA GURANjE I VUČU ŠIROKOTRUPNIH VAZDUHOPLOVA jn br. 6/20172017AktivnaPogledajte
DobraMalaREPLIKACIJA I BACKUP PODATAKA ZA KORISNIKE jn br. 157/162017AktivnaPogledajte
DobraVelikaSISTEM ZA DETEKCIJU I OMETANjE DRONOVA jn br. 08/20172017AktivnaPogledajte
RadoviVelikaIZGRADNjA OGRADE OKO PERIMETRA 4. FAZA jn br. 67/20162017AktivnaPogledajte
RadoviMalaRADOVI NA DEMONTAŽI I MONTAŽI TEKSTILNIH I TOPLIH PODOVA SA ISPORUKOM MATERIJALA jn br. 15/162017AktivnaPogledajte
DobraVelikaELEKTROMATERIJAL BROJ 77/20162017AktivnaPogledajte
DobraMalaSEGMENTNA VRATA jn br. 176/162017AktivnaPogledajte
DobraVelikaUREĐAJ ZA DETEKCIJU EKSPLOZIVA U TEČNOSTIMA jn br. 3/20172017AktivnaPogledajte
DobraMalaZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U CRVENOJ ZGRADI AIR SERBIA DRUGI + TREĆI + ČETVRTI + PETI SPRAT I ZGRADI LETAČKE OPERATIVE ZA SMEŠTAJ RADNIKA AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD 2-17 /172017AktivnaPogledajte
DobraVelikaRENDGEN UREĐAJ ZA PREGLED OBEZBEĐIVANjA jn br. 4/20172017AktivnaPogledajte
DobraVelikaVATROGASNO VOZILO 6 H 6 SA RUKOM ZA GAŠENjE POŽARA jn br. 2/20172017AktivnaPogledajte
DobraVelikaMETALDETEKTORSKA VRATA ZA ČEKAONICE, MDV ZA SPOLjNU UPOTREBU jn br. 5/20172017AktivnaPogledajte
DobraMalaRUDA ZA GURANjE I VUČU VAZDUHOPLOVA TIPA BOMBARDIER CS100/CS300 jn br. 155/162017AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGE ODRŽAVANjE NADGRADNjE SPECIJALNIH VATROGASNIH VOZILA jn br. 88/162017AktivnaPogledajte
DobraVelikaSKENER ZA PREGLED OBEZBEĐIVANjA PUTNIKA, KOJI RADI NA PRINCIPU MILIMETARSKIH TALASA jn br, 1/20172017AktivnaPogledajte
DobraMalaDETEKTORI TRAGOVA EKSPLOZIVA jn br. 2/172017AktivnaPogledajte
UslugeMalaVRŠENjE USLUGE TEHNIČKOG PREGLEDA DELA TERMINALA 1 jn br. 145/162017AktivnaPogledajte
DobraVelikaSKENER ZA PREGLED OBEZBEĐIVANjA jn br. 70/20162017AktivnaPogledajte
DobraMalaENTERIJERSKA OPREMA - RADNE STOLICE I KLUBSKI PROGRAM jn br. 183/162017AktivnaPogledajte
DobraVelikaNADOGRADNjA OPREME ZA ŠALTERE ZA REGISTRACIJU PUTNIKA I GEJTOVE jn br. 61/20162017AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE SIGURNOSNIH INFORMACIONIH SISTEMA jn br. 111/162017AktivnaPogledajte
UslugeVelikaUSLUGA IMPLEMENTACIJE INFORMACIONOG SISTEMA ZA UPRAVLjANjE DIGITALNIM SADRŽAJIMA 55/20162017AktivnaPogledajte
DobraMalaBELA TEHNIKA- Frižideri i mini šporeti jn br. 182/162017AktivnaPogledajte
DobraMalaOPREMA ZA BEZBEDNOST U SAOBRAĆAJU jn br. 122/162017AktivnaPogledajte
DobraMalaREZERVNI DELOVI INFORMATIČKE OPREME jn br. 103/162017AktivnaPogledajte
RadoviVelikaIZVOĐENjE RADOVA NA IZGRADNjI MONTAŽNIH KONTEJNERSKIH OBJEKATA ZA ZAPOSLENE SA PROSTOROM ZA SMEŠTAJ OPREME ZA OPSLUGU VAZDUHOPLOVA jn br. 66/20162016AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGA ZA UNAPREĐENjE TRAKTORA ZA GURANjE-VUČU VAZDUHOPLOVA GOLDHOFER UZ DETALjAN TEHNIČKO-FUNKCIONALNI PREGLED jn br. 134/162016ZatvorenaPogledajte
RadoviMalaZAMENA OGRADE NA PARKINZIMA P5, P6,P7 I OGRADE OKO TS 35/10 jn br. 159/162016ZatvorenaPogledajte
DobraVelikaSIMULATORI ZA POTREBE SEKTORA SSZOP (PO PARTIJAMA) JN BR. 58/20162016AktivnaPogledajte
DobraVelikaPROŠIRENjE MICROSOFT LICENCI (TRUE UP) jn br. 53/20162016AktivnaPogledajte
UslugeMalaMERENjE SVETLOTEHNIČKIH KARAKTERISTIKA SVETILjKI SSO SA IZDAVANjEM IZVEŠTAJA I MERENjE JAČINE OSVETLjAJA jn br. 120/162016AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGA VIRTUELNOG DATA ROOM-A jn br, 150/162016ZatvorenaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE FEKALNE KANALIZACIJE jn br. 133/162016AktivnaPogledajte
DobraVelikaNABAVKA NOVIH GARNITURA ZA SEDENjE U TERMINALNOM OBJEKTU jn br. 32/20162016AktivnaPogledajte
DobraVelikaINFORMACIONI SISTEM ZA INTEGRACIJU SERVISA NA APLIKATIVNOM NIVOU jn br. 56/20162016AktivnaPogledajte
UslugeVelikaUSLUGA NADOGRADNjE KARTIČNE KONTROLE ZA PROVERU KOLIČINE IZDATOG GORIVA jn br. 138/20152016AktivnaPogledajte
UslugeMala'GEODETSKE USLUGE' BROJ 14/162016AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE DETEKTORA TRAGOVA EKSPLOZIVA jn br. 128/162016AktivnaPogledajte
DobraMalaNABAVKA KONTEJNERA ZA BORAVAK ZAPOSLENIH I PARKING KUĆICA jn br. 113/162016AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE SISTEMA ZA ZAŠTITU OD NEŽELjENOG SAOBRAĆAJA jn br, 142/162016AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE INFORMACIONOG SISTEMA ELEKTRONSKE MAGACINSKE KNjIGE jn br. 81/162016AktivnaPogledajte
DobraMalaREKLAMNI MATERIJAL br. 147/162016ZatvorenaPogledajte
DobraMalaENTERIJERSKA OPREMA jn br. 61/162016AktivnaPogledajte
DobraMalaFILTERI jn br. 64/162016ZatvorenaPogledajte
UslugeVelikaŠTAMPA I IZDAVANjE AERODROMSKOG ČASOPISA BROJ 57/2016 OP2016AktivnaPogledajte
UslugeMalaDORADE POSLOVNO - INFORMACIONOG SISTEMA jn br. 125/162016AktivnaPogledajte
RadoviMalaZAMENA OGRADE NA PARKINZIMA P5, P6,P7 I OGRADE OKO TS 35/10 jn br. 136/162016ZatvorenaPogledajte
RadoviMala„STAKLOREZAČKI RADOVI“ broj 116/162016AktivnaPogledajte
UslugeMalaPROŠIRENjE BIBLIOTEKE TIP SISTEMA jn br. 138/162016ZatvorenaPogledajte
RadoviMalaTAPETARSKI RADOVI I ROLETNARSKI RADOVI jn br. 16/162016AktivnaPogledajte
DobraMalaDELOVI ZA NISKONAPONSKI RAZVOD U TRAFO STANICI jn br. 121/162016AktivnaPogledajte
DobraMalaVODOVODNI I KANALIZACIONI MATERIJAL jn br. 132/162016AktivnaPogledajte
RadoviVelika„ IZVOĐENjE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI POSTOJEĆEG TOPLOVODA I IZGRADNjI NOVE GRANE TOPLOVODA“ BROJ 36/2016 OP2016ZatvorenaPogledajte
DobraMalaSTRUČNA LITERATURA jn br. 97/162016AktivnaPogledajte
DobraMalaREKLAMNI MATERIJAL jn br. 140/162016AktivnaPogledajte
DobraVelikaGORIVA I MAZUT jn br. 54/20162016ZatvorenaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE SISTEMA JEDINSTVENOG PRISTUPA I AUTENTIFIKACIJE INFORMACIONIM SISTEMIMA jn br. 109/162016AktivnaPogledajte
UslugeVelikaUSLUGA FIKSNE TELEFONIJE, MOBILNE TELEFONIJE I INTERNET USLUGE jn br. 43/20162016AktivnaPogledajte
UslugeMalaPROCENA IMOVINE I OSTALE VRSTE PROCENA I VEŠTAČENjA jn br. 92/162016ZatvorenaPogledajte
UslugeMalaUSLUGA SKIDANjA NASLAGA GUME SA PSS-e jn br. 135/162016ZatvorenaPogledajte
UslugeMalaANALITIČKA PROCENA POSLOVA I STANDARDIZOVANjE AKTA O SISTEMATIZACIJI jn br. 102/162016ZatvorenaPogledajte
DobraMalaTOČKOVI I GUME TOČKOVA ZA PUTNIČKA KOLICA jn br. 41/162016AktivnaPogledajte
DobraVelikaNADOGRADNjA KOLICA ARTS 4/25 SA SEDLOM ZA PREVLAČENjE AVIONA U SLUČAJU HAVARIJE jn br. 46/20162016AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGA ODRŽAVANjA I DORADE SOFTVERSKOG PAKETA ZA UPRAVLjANjE LjUDSKIM RESURSIMA jn br. 19/162016ZatvorenaPogledajte
DobraVelikaCENTRALNA OPREMA ZA SISTEM JAVNOG RAZGLASA jn br. 44/20162016AktivnaPogledajte
DobraVelikaIZRADA MOBILNE KOMUNIKACIONE PLATFORME jn br. 17/20162016AktivnaPogledajte
DobraMalaŠTAMPANI OBRASCI ZA DZO, DB I DKP jn br. 114/162016AktivnaPogledajte
UslugeMala„PRUŽANjE USLUGA KOMUNIKACIJSKE PODRŠKE PROJEKTIMA ANT ' broj 78/16 JNMV2016AktivnaPogledajte
UslugeMala“Usluga održavanja delova i sklopova sredstava za opslugu vazduhoplova,po partijama” broj 86/16 JNMV2016ZatvorenaPogledajte
UslugeMala„USLUGA VRŠENjA TEHNIČKIH PREGLEDA I BAŽDARENjA TAHOGRAFA'67/162016AktivnaPogledajte
DobraMala„Novogodišnji paketići za decu zaposlenih“ broj 117/16 JNMV2016ZatvorenaPogledajte
DobraVelikaPOTROŠNI MATERIJAL I TONERI ZA ŠTAMPAČE I MULTIFUNKCIJSKE UREĐAJE jn br. 51/20162016AktivnaPogledajte
DobraMalaPOSUDE ZA PRIVREMENO SKLADIŠTENjE OPASNOG OTPADA jn br. 151/152016AktivnaPogledajte
DobraMalaNOVOGODIŠNjA DEKORACIJA jn br. 115/162016ZatvorenaPogledajte
UslugeMalaUSLUGE OGLAŠAVANjA U DNEVNOM LISTU jn br. 79/162016AktivnaPogledajte
RadoviVelikaIZVOĐENjE RADOVA NA ADAPTACIJI PROSTORA ZA REGISTRACIJU PUTNIKA 39/2016 OP2016AktivnaPogledajte
UslugeMalaUTOVAR I ODVOZ MEŠANOG OTPADA 76/16 JNMV2016ZatvorenaPogledajte
UslugeMalaUSLUGE ODRŽAVANjA I REMONTA TRAKTORA IMT I KIOTI jn br. 96/162016ZatvorenaPogledajte
DobraVelikaNADOGRADNjA KOLICA ARTS 4/25 SA SEDLOM ZA PREVLAČENjE AVIONA U SLUČAJU HAVARIJE2016ZatvorenaPogledajte
DobraMalaKOMORA 40 M³ ZA ROBU, SA TEMPERATURNIM REŽIMOM +15/+25°S jn br. 99/162016AktivnaPogledajte
DobraVelikaRENDGEN UREĐAJI ZA PREGLED OBEZBEĐIVANjA jn br. 29/20162016AktivnaPogledajte
DobraMalaSOFTVER ZA POPIS jn br. 93/162016AktivnaPogledajte
DobraVelikaOPREMA ZA IP SISTEM VIDEO NADZORA jn br. 31/2016 OP2016AktivnaPogledajte
DobraVelikaMETALDETEKTORSKA VRATA jn br. 30/20162016AktivnaPogledajte
DobraVelikaPROŠIRENjE SISTEMA ZA KONTROLU PRISTUPA I SISTEM EVAKUACIJE jn br. 48/20162016AktivnaPogledajte
DobraVelikaPUTNIČKA KOMBI VOZILA, TERETNA DOSTAVNA VOZILA, TERENSKO VOZILO, PO PARTIJAMA jn br. 28/20162016AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE POSLOVNO INFORMACIONOG SISTEMA jn br. 82/162016AktivnaPogledajte
DobraVelikaPOTROŠNI MATERIJAL ZA ČISTOĆU I PAPIRNA GALANTERIJA I KESE jn br. 40/20162016ZatvorenaPogledajte
RadoviVelikaUREĐENjE PROSTORA ZA POTREBE DRŽAVNIH INSTITUCIJA U ZGRADI TERMINALA 2 jn br. 41/20162016ZatvorenaPogledajte
DobraVelikaRAZNA SREDSTVA ZA OPSLUGU VAZDUHOPLOVA, PO PARTIJAMA jn br. 35/20162016AktivnaPogledajte
RadoviVelikaIZVOĐENjE RADOVA NA SANACIJI SORTIRNICE T1 jn br. 42/20162016AktivnaPogledajte
DobraVelikaUREA, TEČNOSTI ZA ODLEĐIVANjE I ZAŠTITU OD ZALEĐIVANjA VAZDUHOPLOVA I PSS jn br. 34/20162016ZatvorenaPogledajte
UslugeMalaUSLUGA VAZDUŠNOG PREVOZA PUTNIKA jn br. 104/152016AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGA PRAĆENjA ELEKTRONSKOG KLIPINGA jn br. 106/162016ZatvorenaPogledajte
DobraMalaCRNI I OBOJENI METALI jn br. 5/162016AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGA ADAPTACIJE JAVNE RASVETE jn br. 39/162016AktivnaPogledajte
UslugeMalaSERVISIRANjE CIAT RUF TOPOVA jn br. 60/162016AktivnaPogledajte
DobraVelikaDETEKTORI TRAGOVA EKSPLOZIVA jn br. 49/20162016AktivnaPogledajte
UslugeVelikaOSIGURANjE MOTORNIH VOZILA U TRANSPORTU jn br. 45/20162016AktivnaPogledajte
UslugeVelikaINFORMACIONI SISTEM ZA REGISTRACIJU PUTNIKA I PRTLjAGA – DCS jn br. 37/20162016AktivnaPogledajte
DobraVelikaIDS MONITORI I PANELI jn br. 25/20162016AktivnaPogledajte
DobraMalaGRAĐEVINSKI MATERIJAL, STOLARSKI MATERIJAL jn br. 80/162016AktivnaPogledajte
DobraMalaBELA TEHNIKA jn br. 45/162016AktivnaPogledajte
DobraMalaVATROGASNO PENILO jn br. 68/162016AktivnaPogledajte
UslugeMalaREDOVNO BAŽDARENjE I ODRŽAVANjE MERNO REGULACIONIH UREĐAJA U RCM I TERMINALIMA jn br. 94/162016AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGA SKIDANjA NASLAGA GUME SA PSS-e jn br. 87/162016AktivnaPogledajte
RadoviVelikaSISTEM DALjINSKOG NADZORA TRAFOSTANICA jn br. 5/20162016AktivnaPogledajte
UslugeMalaOBUKA ZAPOSLENIH ZA STICANjE ECLD SERTIFIKATA jn br 90/162016AktivnaPogledajte
DobraVelikaPROŠIRENjE SISTEMA ZA NAPLATU PARKINGA jn br. 3/20162016AktivnaPogledajte
DobraVelikaTELEHENDLER VILjUŠKAR jn br. 84/20152016AktivnaPogledajte
DobraVelikaMIGRACIJA I NADOGRADNjA IP TELEFONSKE CENTRALE 4/2016 OP2016AktivnaPogledajte
DobraMalaVODOVODNI I KANALIZACIONI MATERIJAL 57/16 JNMV2016AktivnaPogledajte
RadoviVelikaASFALTIRANjE I POPRAVKA OŠTEĆENjA SERVISNIH I NEKATEGORISANIH SAOBRAĆAJNICA U ZONI AIRSIDE AERODROMA NIKOLA TESLA jn br. 8/20162016AktivnaPogledajte
UslugeMalaPRETPLATA NA ŠTAMPANA IZDANjA ČASOPISA ZA 2016. I 2017. GODINU jn br. 71/162016AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGA IZRADE 3D MODELA ZA POTREBE KONTROLE ISPRAVNOSTI REŠENjA, ODABIRA VARIJANTNIG REŠENjA I PREZENTACIJA jn br.63/162016AktivnaPogledajte
UslugeMalaIMPLEMENTACIJA SISTEMA ZA UPRAVLjANjE PODACIMA PRENOSIVIH UREĐAJA U RAČUNARSKO – KOMUNIKACIONU MREŽU jn br. 51/162016AktivnaPogledajte
DobraVelikaKOLICA ZA PLATFORMU jn br. 141/20152016AktivnaPogledajte
DobraMala'SPECIJALNI MATERIJALI ZA OBELEŽAVANjE I SPECIJALNI MATERIJALI ZA SANACIJU MANEVARSKIH POVRŠINA' BROJ 83/16 JNMV2016AktivnaPogledajte
UslugeMalaPROŠIRENjE I DORADE INFORMACIONOG SISTEMA ZA UPARIVANjE PUTNIKA I PRTLjAGA (BRS) jn br. 46/162016AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGA IZRADE STUDIJA I PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA UNAPREĐENjE SISTEMA SVETLOSNOG OBELEŽAVANjA jn br. 66/162016AktivnaPogledajte
DobraMalaMAŠINSKI LEŽAJEVI I REMENICE jn br. 77/162016AktivnaPogledajte
DobraMalaREZERVNI DELOVI I OPREMA CENTRALNIH JEDINICA SISTEMA ZA BESPREKIDNO NAPAJANjE jn br. 55/162016AktivnaPogledajte
RadoviVelikaIZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I IZVOĐENjE RADOVA NA OJAČANjU MEĐUSPRATNE KONSTRUKCIJE jn br. 33/20162016AktivnaPogledajte
DobraVelikaUREĐENjE PRISTANIŠNE ZGRADE jn br. 133/20152016AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGA ODRŽAVANjA ELEKTROMOTORA, ELEKTRIČNOG ALATA I PUMPI jn br. 65/162016AktivnaPogledajte
UslugeMalaSERVIS OPREME ZA UKLANjANjE VAZDUHOPLOVA jn br. 70/162016AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE SISTEMA JAVNOG RAZGLASA jn br. 1/162016AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE SISTEMA CSNU jn br. 2/162016AktivnaPogledajte
DobraMalaHORTIKULTURA SPOLjAŠNjA jn br. 72/162016AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE SOFTVERA ZA VIRTUELIZACIJU jn br. 110/152016AktivnaPogledajte
UslugeMalaSERVISIRANjE MC QUAY RASHLADNIH MAŠINA jn br. 42/162016AktivnaPogledajte
DobraMalaSREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU AVIO-TOALETA jn br. 73/162016AktivnaPogledajte
RadoviMalaMOLERSKO FARBARSKI RADOVI I STAKLOREZAČKI RADOVI jn br. 17/162016AktivnaPogledajte
DobraMalaPROŠIRENjE POSTOJEĆIH BLADE SERVERA jn br. 31/162016AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE SERVERA jn br. 4/162016AktivnaPogledajte
RadoviMalaPROŠIRENjE LOKALNE RAČUNARSKO – KOMUNIKACIONE MREŽE jn br. 54/162016AktivnaPogledajte
DobraVelikaNABAVKA RADI DALjE PRODAJE - KEROZIN - MLAZNO GORIVO/JET A1 58-16/20162016AktivnaPogledajte
DobraMalaODRŽAVANjE RADIO MREŽE jn br. 34/162016AktivnaPogledajte
DobraVelikaREZERVNI DELOVI ZA SPECIJALNU AERODROMSKU I TEHNOLOŠKU OPREMU jn br. 134/20152016AktivnaPogledajte
UslugeMalaINFORMATIVNO OZNAČAVANjE OBJEKATA I SREDSTAVA I PODNO OBELEŽAVANjE jn br. 25/162016AktivnaPogledajte
DobraVelikaDELOVI ZA UVOZNU OPREMU SISTEMA SSO I 400Hz SISTEM jn br. 132/20152016AktivnaPogledajte
DobraVelikaSREDSTVA I OPREMA ZA LIČNU ZAŠTITU NA RADU BROJ 122/2015 OP2016AktivnaPogledajte
UslugeMalaIZMENA PROJEKTA STABILNE INSTALACIJE ZA GAŠENjE POŽARA GASOM-INERGEN JNMV 21/152016AktivnaPogledajte
UslugeVelikaORGANIZOVANI PREVOZ ZAPOSLENIH BROJ 23/2016 OP2016AktivnaPogledajte
RadoviMalaGRAĐEVINSKI RADOVI VISOKOGRADNjE RED. BR. JN 40/15 JNMV2016AktivnaPogledajte
UslugeMalaOBUKA ZAPOSLENIH ZA STICANjE ZNANjA I VEŠTINA U NEKIM OD SPECIJALIZOVANIH CENTARA ZA STRUČNO OSPOSOBLjAVANjE RADI STICANjA POTVRDE O OSPOSOBLjENOSTI (LICENCE), PO PARTIJAMA RED BR. 133/152016AktivnaPogledajte
DobraVelikaKANCELARIJSKI MATERIJAL jn br. 21/20162016AktivnaPogledajte
DobraVelikaPROŠIRENjE POSTOJEĆIH STORAGE SISTEMA jn br. 15/20162016AktivnaPogledajte
UslugeMalaIZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA ADAPTACIJU PROSTORA ZA REGISTRACIJU PUTNIKA 69/16 JNMV2016AktivnaPogledajte
DobraMalaRUČNA TERMOVIZIJSKA KAMERA 154/15 JNMV2016AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGA NADOGRADNjE SISTEMA ZA PRAĆENjE LOGOVA U RAČUNARSKO – KOMUNIKACIONU MREŽU jn br. 49/162016AktivnaPogledajte
UslugeMalaIZRADA PLANA ZAŠTITE OD POŽARA jn br. 149/152016AktivnaPogledajte
DobraVelikaRADIO STANICE I OPREMA jn br. 9/20162016AktivnaPogledajte
UslugeVelikaOSIGURANjE OD ODGOVORNOSTI ZA PRUŽANjE USLUGA P/O VAZDUHOPLOVA I SNABDEVANjE GORIVOM jn br. 27/20162016AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE SISTEMA ZA PREVENCIJU UPADA U INFORMACIONE SISTEME jn br. 9/162016AktivnaPogledajte
DobraVelikaPOTROŠNI MATERIJAL ZA ČISTOĆU I PAPIRNA GALANTERIJA I KESE jn br. 22/20162016AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGE ODRŽAVANjA DELOVA I SKLOPOVA SREDSTAVA ZA OPSLUGU VAZDUHOPLOVA jn br. 44/162016AktivnaPogledajte
UslugeMalaREDOVNO BAŽDARENjE I ODRŽAVANjE MERNO REGULACIONIH UREĐAJA U RCM I TERMINALIMA jn br. 20/162016AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE LICENCI SISTEMA ZA UPRAVLjANjE INFRASTRUKTUROM jn br. 50/162016AktivnaPogledajte
DobraMalaLICENCE I SOFTVER ZA VIRTUELIZACIJU VMWARE jn br. 30/162016AktivnaPogledajte
DobraMalaINSTALACIONA AKTIVNA MREŽNA OPREMA jn br. 48/162016AktivnaPogledajte
RadoviMalaSANACIJA ULIČNE FASADE ADMINISTRATIVNE ZGRADE RCM jn br. 43/162016AktivnaPogledajte
UslugeMalaSERVISIRANjE RASHLADNIH KULA jn br. 58/162016AktivnaPogledajte
DobraMalaGRAĐEVINSKI MATERIJAL, STOLARSKI MATERIJAL, GIPS KARTONSKE PLOČE I PLAFONI jn br. 53/162016AktivnaPogledajte
DobraMalaSREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU AVIO-TOALETA jn br. 40/162016AktivnaPogledajte
DobraMalaMAŠINSKI LEŽAJEVI I REMENICE jn br. 27/162016AktivnaPogledajte
DobraVelikaCISTERNA ZA SNABDEVANjE VAZDUHOPLOVA GORIVOM jn br. 20/20162016AktivnaPogledajte
UslugeVelikaPREMIJA ZA OBAVEZNO OSIGURANjE LICA PO PARTIJAMA jn br. 26/20162016AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGE ODRŽAVANjE NADGRADNjE SPECIJALNIH VATROGASNIH VOZILA jn 138/152016AktivnaPogledajte
DobraVelikaVATROGASNA ZAŠTITNA OPREMA jn br. 145/20152016AktivnaPogledajte
UslugeMalaMERENjE JAČINE AMBIJENTALNOG EKVIVALENTA DOZE, IZRADA PROJEKTA MERA RAD.SIG I BEZBEDNOSTI, OSPOSOBLjAVANjE RADNIKA ZA SPROVOĐENjE MERA ZAŠTITE OD JONIZUJUĆEG ZRAČENjA jn br. 159/152016AktivnaPogledajte
DobraMalaKANTE ZA GEJTOVE jn br. 146/152016AktivnaPogledajte
UslugeMalaREDOVNO MESEČNO ODRŽAVANjE I POPRAVKA LIFTOVA I POKRETNIH STEPENICA jn br. 7/162016AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE MOBILNIH TELEFONA jn br. 89/152016AktivnaPogledajte
UslugeVelikaIZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA NOVU KOTLARNICU jn br. 123/20152016AktivnaPogledajte
DobraMalaHRANA I OPREMA ZA PSE jn br. 47/162016AktivnaPogledajte
RadoviMalaGIPSARSKI RADOVI jn br. 101/152016AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGE ISPITIVANjA ČINILACA ŽIVOTNE SREDINE jn br. 75/152016AktivnaPogledajte
UslugeVelikaIZRADA INVESTICIONE-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ANALIZE REKONSTRUKCIJE I IZGRADNjE MANEVARSKIH POVRŠINA NA AERODROMU NIKOLA TESLA jn br. 39/20152016AktivnaPogledajte
UslugeMalaPRETPLATA NA ŠTAMPANA IZDANjA ČASOPISA ZA 2016. I 2017. GODINU: PRIVREDNI SAVETNIK, INFORMATIVNO POSLOVNI CENTAR, RAČUNOVODSTVENA PRAKSA, CEKOS jn br. 36/162016AktivnaPogledajte
UslugeMalaVRŠENjE TEHNIČKOG PREGLEDA IZVEDENIH RADOVA NA IZGRADNjI PLATFORME ZA ODLEĐIVANjE/SPREČAVANjE ZALEĐIVANjA jn br. 23/162016AktivnaPogledajte
DobraMalaMOLERSKO FARBARSKI MATERIJAL jn br. 107/152016AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGA IMPLEMENTACIJE REŠENjA ZA AUTOMATIZACIJU OPERATIVNIH PROCESA jn br. 8/162016AktivnaPogledajte
RadoviMalaLIMARSKI RADOVI jn br. 88/152016AktivnaPogledajte
DobraMalaNABAVKA KONTEJNERA ZA BORAVAK ZAPOSLENIH I PARKING KUĆICE jn br. 156/152016AktivnaPogledajte
UslugeVelikaIZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE jn br. 126/20152016AktivnaPogledajte
UslugeMalaREDOVNO ODRŽAVANjE RASHLADNIH UREĐAJA U RCM jn br. 28/162016AktivnaPogledajte
UslugeVelikaSERVISIRANjE I ODRŽAVANjE RENTGEN UREĐAJA jn br. 16/20162016AktivnaPogledajte
DobraMalaKAFE I PIĆA ZA POTREBE KAFE KUHINjA NA ANT PO PARTIJAMA jn br. 35/162016AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE SISTEMA ZA SNIMANjE RAZGOVORA jn 10/162016AktivnaPogledajte
UslugeVelikaANGAŽOVANjE LOVAČKOG UDRUŽENjA, RADI ZAŠTITE OD PTICA I DIVLjAČI NA PODRUČJU AERODROMA NIKOLA TESLA BEOGRAD jn br. 115/20152016AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE ZIMSKIH MAŠINA jn br. 128/152016AktivnaPogledajte
DobraMalaSTRUČNA LITERATURA IZDAVAČA IATA jn br. 160/152016AktivnaPogledajte
RadoviVelikaOBLAGANjE ENTERIJERA U T2, BROJ 102/2015 OP2016AktivnaPogledajte
DobraMalaMETALNI MOBILIJAR (ORMANI, POLICE I POLICE ZA PRTLjAG) BROJ 130/15 JNMV2016AktivnaPogledajte
RadoviMalaISPORUKA I MONTAŽA SISTEMA ZA KLIMATIZACIJU TERMINALA 1 BROJ 18/162016AktivnaPogledajte
UslugeMalaREVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016 GODINU BROJ 24/16 JNMV2016AktivnaPogledajte
UslugeMalaOBUKA ZA SQL I REPORT BUILDER BROJ 26/16 JNMV2016AktivnaPogledajte
DobraMalaHORTIKULTURA jn br. 33/162016AktivnaPogledajte
UslugeMalaIZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA ADAPTACIJU PROSTORA ZA REGISTRACIJU PUTNIKA jn br. 114/152016AktivnaPogledajte
DobraMalaBording karte i tegovi za DCS br. 126/15 JNMV2016AktivnaPogledajte
DobraVelikaRENDGEN UREĐAJ SA AUTOMATSKOM DETEKCIJOM EKSPLOZIVA jn br. 13/20162016AktivnaPogledajte
DobraVelikaPOTROŠNI MATERIJAL I OPREMA ZA TELEFONSKU CENTRALU jn br. 49/20152016AktivnaPogledajte
DobraVelikaSTANDARDNA INFORMATIČKA OPREMA jn br. 11/20162016AktivnaPogledajte
UslugeVelikaOSIGURANjE NEKRETNINA, POSTROJENjA, OPREME I ZALIHA jn br. 144/20152016AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE PUTNIČKOG I KOMBI PROGRAMA jn br. 100/152016AktivnaPogledajte
DobraVelikaAUTOBUS jn br. 19/20162016AktivnaPogledajte
UslugeMalaIZRADA IZVOĐAČKOG PROJEKTA ZAŠTITNE POVRŠINE KRAJA POLETNO-SLETNE STAZE (RESA) jn br. 103/152016AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGA PROŠIRENjA FUNKCIONALNOSTI INTRANET PORTALA jn br. 112/152016AktivnaPogledajte
UslugeMalaOBUKA ZAPOSLENIH ZA SIGURAN I BEZBEDAN RAD NA ODRŽAVANjU SISTEMA VANDERLANDE U NEKIM OD SPECIJALIZOVANIH CENTARA ZA STRUČNO OSPOSOBLjAVANjE RADI STICANjA POTVRDE O OSPOSOBLjENOSTI jn br. 132/152016AktivnaPogledajte
DobraVelikaKANCELARIJSKI MATERIJAL - FOTOKOPIR PAPIR jn br. 12/20162016AktivnaPogledajte
UslugeVelikaINFORMACIONI SISTEM ZA REGISTRACIJU PUTNIKA I PRTLjAGA – DCS jn br. 6/20162016AktivnaPogledajte
DobraMalaHORNE ZA BIOAKUSTIČNI SISTEM ZA TERENSKO VOZILO jn br. 136/152016AktivnaPogledajte
DobraMalaFLEKSIBILNE SAOBRAĆAJNE BARIJERE, ČUNjEVI I SAOBRAĆAJNI ZNACI jn br. 90/152016AktivnaPogledajte
DobraMalaSISTEMI ZA VRAĆANjE KADICA jn br. 153/152016AktivnaPogledajte
DobraVelikaTRANSPORTNI SISTEM PRTLjAGA 129/2015 OP2016AktivnaPogledajte
RadoviVelikaIZVOĐENjE RADOVA NA IZGRADNjI NOVE SAOBRAĆAJNICE KOJA ĆE POVEZIVATI PLATFORMU A I PLATFORMU B BROJ 10/2016 OP2016AktivnaPogledajte
DobraMalaREZERVNI DELOVI I OPREMA ZA SISTEME INTELIGENTNE ZGRADE jn br. 11/162016AktivnaPogledajte
UslugeVelikaODRŽAVANJE I REMONT TRAKTORA IMT jn br. 105/20152016AktivnaPogledajte
UslugeMalaSTRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENjEM RADOVA NA REKONSTRUKCIJI POSTOJEĆEG TOPLOVODA I IZGRADNjI NOVE GRANE TOPLOVODA jn br. 37/162016AktivnaPogledajte
DobraVelikaNABAVKA REPROMATERIJALA ZA IZRADU ID KARTICA jn br. 146/20152016AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGA ODRŽAVANjA SEMAFORSKE SIGNALIZACIJE KONTROLISANE SAOBRAĆAJNICE NA PLATFORMI A I B SA NADOGRADNjOM SOFTVERA jn br. 12/162016AktivnaPogledajte
UslugeMalaZAŠTITA OD JONIZUJUĆEG ZRAČENjA jn br. 123/152016AktivnaPogledajte
RadoviVelikaRADOVI NA UNAPREĐENjU SISTEMA SVETLOSNOG OBELEŽAVANjA SPOJNICE D jn br. 7/20162016AktivnaPogledajte
DobraMalaKABINE ZA DETEKTORE EKSPLOZIVA jn br. 158/152016AktivnaPogledajte
DobraVelikaZAMENA DG4 SA UPS I DIZEL AGREGATOM ZA PODRŠKU jn br. 78/20152016AktivnaPogledajte
UslugeMalaHOSTING WEB SERVERA jn br. 108/152016AktivnaPogledajte
DobraMalaTRAKASTI USMERIVAČI jn br. 147/152016AktivnaPogledajte
UslugeMalaSERVIS VATROGASNIH APARATA ZA GAŠENjE POŽARA I HIDRANATA jn br. 137/152016AktivnaPogledajte
UslugeMalaIZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA RADOVE NA INSTALACIJAMA I SPECIFIČNOJ AERODROMSKOJ OPREMI jn br. 95/152016AktivnaPogledajte
UslugeMalaOBUKE IZ OBLASTI IT TEHNOLOGIJE jn br. 46/152016AktivnaPogledajte
UslugeMalaSERVISIRANjE RASHLADNIH KULA jn br. 6/162016AktivnaPogledajte
DobraMalaOPREMA I SOFTVER ZA NADOGRADNjU CHECK IN ŠALTERA jn br. 118/15 JNMV2016AktivnaPogledajte
UslugeVelikaRENDGEN UREĐAJI ZA PREGLED OBEZBEĐIVANjA OTVORA 60 h 40 jn br. 142/20152016AktivnaPogledajte
UslugeVelikaIS ZA KOMUNIKACIJU PUTEM STANDARDNIH PORUKA U AVIO SAOBRAĆAJU (TELEX) jn br. 99/20152016AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE SISTEMA ZA ZAŠTITU OD NEOVLAŠĆENOG UPADA U RAČUNARSKU MREŽU BROJ 109/15 JNMV2016AktivnaPogledajte
DobraVelikaVATROGASNO VOZILO 8 PUTA 8 SA PRODUŽENOM RUKOM ZA GAŠENjE POŽARA BROJ 130/20152016AktivnaPogledajte
DobraVelikaCUTE OPREMA jn br. 140/20152016AktivnaPogledajte
UslugeMalaIZRADA STUDIJE VALORIZACIJE SAOBRAĆAJNE TEHNOLOGIJE I OBJEKATA I IZRADE KONCEPTA RAZVOJA JEDINSTVENO FUNKCIONALNOG KOMPLEKSA TERMINALA 1 AERODROMA NIKOLA TESLA BEOGRAD jn br. 98/152016AktivnaPogledajte
RadoviMalaZAMENA UNUTRAŠNjEG RAZVODA KIŠNE KANALIZACIJE U ZGRADI T2 jn br. 85/152016AktivnaPogledajte
RadoviMalaUREĐENjE SANITARNIH PROSTORIJA U RADNIM PROSTORIMA U KOMPLEKSU AERODROMA jn br 52/152016AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGE VEŠTAČENjA I IZRADE ZAPISNIKA O TEHNIČKOJ ISPRAVNOSTI jn br. 148/152016AktivnaPogledajte
DobraVelikaUTM SISTEM ZA ZAŠTITU MREŽNOG SAOBRAĆAJA jn br. 136/20152016AktivnaPogledajte
UslugeMalaIZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNjU NADSTREŠNICE NA ROBNOM TERMINALU AERODROMA NIKOLA TESLA BEOGRAD jn br. 97/152016AktivnaPogledajte
RadoviMalaSTOLARSKI RADOVI jn br. 141/152016AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE SISTEMA DOJAVE POŽARA jn br. 120/152016AktivnaPogledajte
UslugeMalaOBUKA RADNIKA: RAD SA IZOLACIONIM APARATIMA NAPREDNI TERENSKI NIVO jn br. 49/152016AktivnaPogledajte
DobraVelikaMETALDETEKTORSKA VRATA jn br. 61/20152016AktivnaPogledajte
UslugeMalaIZRADA ELABORATA POSTOJEĆEG STANjA I PROCENA INVESTICIONOG ULAGANjA ZA OBJEKAT „SAVA CENTAR“, BEOGRAD jn br. 21/162016AktivnaPogledajte
DobraMalaULJA, MAZIVA I TEČNOSTI ZA RASHLADNE SISTEME jn br. 139/152016AktivnaPogledajte
DobraVelikaRAMPE ZA PARKING POZICIJE jn br. 117/20152016AktivnaPogledajte
DobraMalaBRUSNE I REZNE PLOČE, BURGIJE, ELEKTRODE I DRUGI POTROŠNI MATERIJAL jn br. 91/152016AktivnaPogledajte
DobraMalaKOMPRESOR jn br. 62/152016AktivnaPogledajte
UslugeVelikaODRŽAVANjE INFORMACIONOG SISTEMA ZA BEZBEDNOST INFORMACIJA INTERNIH SERVISA jn br. 2/20162016AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE TELEFONSKE CENTRALE I OPREME jn br. 3/162016AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE RADIO MREŽE jn br. 115/152016AktivnaPogledajte
UslugeMalaINTERNI BEŽIČNI INTERNET SERVIS jn br. 113/152016AktivnaPogledajte
DobraMalaPRENOSNI REZERVOAR ZA GORIVO jn br. 68/152016AktivnaPogledajte
DobraVelikaGRAĐEVINSKI MATERIJAL JN BR. 21/20152016AktivnaPogledajte
UslugeVelikaIZRADA KOMPLETNE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU PLATFORME B I SPOJNICE H jn br. 35/20152016AktivnaPogledajte
UslugeMalaBAŽDARENjE SONDI NA REZERVOARIMA ZA GORIVO I BAŽDARENjE I SERTIFIKOVANjE OPREME NA PRETAKAČKOJ STANICI I AVIOCISTERNAMA jn br. 63/152016AktivnaPogledajte
RadoviVelikaUREĐENjE ROBNO CARINSKOG SKLADIŠTA jn br. 127/20152016AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE SISTEMA ZA KONTROLU PRISTUPA jn br. 150/15 JNMV2016AktivnaPogledajte
DobraVelikaPROŠIRENjE MICROSOFT LICENCI (TRUE UP) jn br. 121/20152016AktivnaPogledajte
RadoviVelikaODRŽAVANjE POVRŠINA ZA KRETANjE VAZDUHOPLOVA I OSTALIH SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA jn br. 62/20152016AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE OPREME U TRAFO STANICAMA jn br. 70/152016AktivnaPogledajte
DobraVelikaKALORIMETRI jn br. 86/20152016AktivnaPogledajte
UslugeMalaUPGRADE SOFTVERA DETEKTORA TRAGOVA EKSPLOZIVA jn br. 155/152016AktivnaPogledajte
RadoviVelikaII FAZA ZAŠTITE PERIMETRA jn br. 119/20152016AktivnaPogledajte
DobraVelikaSTORIDž I LICENCE ZA SISTEM IP VIDEO NADZORA jn br. 116/20152016AktivnaPogledajte
UslugeMalaTRENAŽNO GAĐANjE jn br. 105/152016AktivnaPogledajte
DobraMalaVIDEO ZID ZA VIDEO NADZOR I SISTEM ZA PRIKAZIVANjE REDA LETENjA jn br. 119/152016AktivnaPogledajte
UslugeVelikaODRŽAVANjE RAZLIČITIH SISTEMA ZOP jn br. 66/20152016AktivnaPogledajte
DobraMalaKONTEJNERI SA SUZBIJAJUĆIM EKSPLOZIVNIM DEJSTVOM jn br. 67/152016AktivnaPogledajte
UslugeVelikaPRETHODNO OBAVEŠTENjE-Informacioni sistem za registraciju putnika i prtljaga - DCS/20162016ZatvorenaPogledajte
DobraVelikaKANCELARIJSKI MATERIJAL – KANCELARIJSKI PRIBOR jn br. 137/20152016AktivnaPogledajte
UslugeVelikaMENADžERSKO KONSULTANTSKE USLUGE (OPŠTE SAVETOVANjE U UPRAVLjANjU) U CILjU IZBORA SAVETNIKA KOJI ĆE PRUŽITI STRUČNU POMOĆ U PROCESU STRATEŠKOG RAZVOJA AD AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD jn br. 1/20162016AktivnaPogledajte
UslugeMalaSTRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENjEM RADOVA NA REKONSTRUKCIJI POSTOJEĆEG TOPLOVODA I IZGRADNjI NOVE GRANE TOPLOVODA jn br. 81/152016AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGE HOTELSKOG SMEŠTAJA jn br. 92/152016AktivnaPogledajte
DobraMalaZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U CRVENOJ ZGRADI AIR SERBIA II SPRAT 1-16/152016AktivnaPogledajte
DobraVelikaNABAVKA SISTEMA ZA AUTOMATSKO NAVOĐENjE VAZDUHOPLOVA jn br. 93/2015 OP2016AktivnaPogledajte
UslugeVelikaIZRADA STUDIJE PROVERE KAPACITETA AERODROMA NIKOLA TESLA jn br. 26/20152016AktivnaPogledajte
RadoviVelikaIZVOĐENjE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI POSTOJEĆEG TOPLOVODA I IZGRADNjI NOVE GRANE TOPLOVODA jn br. 100/2015 OP2016AktivnaPogledajte
DobraMalaMAŠINSKI LEŽAJEVI I REMENICE jn br. 83/152016AktivnaPogledajte
DobraMalaSTANDARDNI SOFTVERSKI PAKETI jn br. 117/152016AktivnaPogledajte
DobraVelikaVOZILA ZA POTREBE PRIJEMA, OPSLUGE I OTPREME VAZDUHOPLOVA I PUTNIKA jn br. 112/20152016AktivnaPogledajte
DobraMalaVREĆASTI FILTERI ZA KLIMA SISTEME jn br. 87/152016AktivnaPogledajte
UslugeMalaTROŠKOVI ANGAŽOVANjA TREĆIH LICA ZA KURSEVE 142/152016AktivnaPogledajte
RadoviVelikaKAMERE ZA VIDEO NADZOR BROJ 125/2015 OP2016AktivnaPogledajte
DobraVelikaRAZNA SREDSTVA ZA OPSLUGU VAZDUHOPLOVA, PO PARTIJAMA jn br. 111/20152016AktivnaPogledajte
RadoviVelikaIZGRADNjA OGRADE OKO PERIMETRA jn br. 106/20152016AktivnaPogledajte
UslugeVelikaPOSLOVNO INFORMACIONI SISTEM-ERP jn br. 118/20152016AktivnaPogledajte
DobraVelikaDETEKTORI TRAGOVA EKSPLOZIVA jn br. 131/20152015AktivnaPogledajte
RadoviVelikaIZVOĐENjE RADOVA NA IZGRADNjI PLATFORME ZA ODLEĐIVANjE/SPREČAVANjE ZALEĐIVANjA jn br. 120/20152015AktivnaPogledajte
UslugeMalaPROJEKTANTSKI NADZOR NAD IZVOĐENjEM RADOVA NA IZGRADNjI PLATFORME ZA ODLEĐIVANjE/SPREČAVANjE ZALEĐIVANjA jn br. 96/152015AktivnaPogledajte
UslugeVelikaUSLUGA IMPLEMENTACIJE LINK BALANSING/FEILOVER REŠENjA Jn br. 48/2015 OP2015AktivnaPogledajte
UslugeVelikaSTRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENjEM RADOVA NA IZGRADNjI PLATFORME ZA ODLEĐIVANjE/SPREČAVANjE ZALEĐIVANjA jn br. 113/20152015AktivnaPogledajte
UslugeVelikaUSLUGA ELEKTRONSKOG ARHIVIRANjA PAPIRNE DOKUMENTACIJE jn br. 107/20152015AktivnaPogledajte
UslugeVelikaUSLUGE ODRŽAVANjA MOTORA DEUTZ jn br. 114/2015 OP2015AktivnaPogledajte
UslugeVelikaIZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA DOGRADNjU FINGERSKOG HODNIKA A (A6-A10) jn br. 124/20152015AktivnaPogledajte
DobraVelikaŠTAMPANI OBRASCI Jn br. 98/20152015AktivnaPogledajte
DobraVelikaENTERIJERSKA OPREMA jn br. 88/20152015AktivnaPogledajte
DobraVelikaREZERVNI DELOVI ZA SREDSTVA ZA OPSLUGU VAZDUHOPLOVA, PO PARTIJAMA jn br. 110/20152015AktivnaPogledajte
DobraMalaNOVOGODIŠNjA DEKORACIJA jn br. 127/152015AktivnaPogledajte
DobraVelikaODRŽAVANjE FIREWALL UREĐAJA jn br. 96/20152015AktivnaPogledajte
DobraMalaNOVOGODIŠNjI PAKETIĆI ZA DECU ZAPOSLENIH jn br. 99/152015AktivnaPogledajte
RadoviVelikaINVESTICIONO ODRŽAVANjE TELEFONSKE MREŽE I SPOJNIH KABLOVA SA GLAVNOM AERODROMSKOM ZGRADOM jn br. 72/20152015AktivnaPogledajte
DobraVelikaVDI INFRASTRUKTURA SASPOLjAŠNjIM MREŽNIM PRISTUPOM jn br. 95/20152015AktivnaPogledajte
RadoviMalaSTAKLOREZAČKI RADOVI jn br. 28/152015AktivnaPogledajte
DobraVelikaPNEUMATSKI JASTUCI I PNEUMATSKI ZAPTIVAČI CURENjA jn br. 73/20152015AktivnaPogledajte
RadoviVelikaRAŠČIŠĆAVANjE I PLANIRANjE TERENA IZA PRAGA 30, UTOVAR I ODVOZ ŠUTA jn br. 94/20152015AktivnaPogledajte
DobraVelikaODRŽAVANjE SISTEMA ZA KONTROLU PRISTUPA I SIGURNOST RADA RAČUNARSKO - KOMUNIKACIONE MREŽE jn br. 50/20152015AktivnaPogledajte
DobraMalaVRŠENjE TEHNIČKOG PREGLEDA IZVEDENIH RADOVA jn br. 121/152015AktivnaPogledajte
DobraMalaREKLAMNI MATERIJAL jn br. 122/152015AktivnaPogledajte
UslugeMalaPROCENA FER VREDNOSTI POTRAŽIVANjA PO OSNOVU ODOBRENIH STAMBENIH ZAJMOVA SA STANjEM NA DAN 31.12.2015 GODINE I PROCENA FER VREDNOSTI INVESTICIONE NEKRETNINE BORIK NA DAN 31.12.2015 GODINE jn br. 73/152015AktivnaPogledajte
UslugeMalaAKTUARSKA PROCENA DUGOROČNIH PRIMANjA ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.2015. GODINE jn br. 72/152015AktivnaPogledajte
DobraVelikaSREDSTVA ZA ČIŠĆENjE I ODRŽAVANjE TERMINALA-DKP jn br. 108/20152015AktivnaPogledajte
DobraVelikaELEKTRIČNA ENERGIJA jn br. 104/20152015AktivnaPogledajte
DobraVelika"MONITORI ZA IDS sa pratećom opremom" BROJ 59/2015 OP2015AktivnaPogledajte
UslugeVelikaUSLUGE MENADžMENTSKOG KONSALTINGA –MENADžERSKO KONSULTANTSKE USLUGE (OPŠTE SAVETOVANjE U UPRAVLjANjU) U CILjU IZBORA SAVETNIKA KOJI ĆE PRUŽITI STRUČNU POMOĆ U PROCESU STRATEŠKOG RAZVOJA AD AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD jn br. 90/20152015AktivnaPogledajte
DobraVelikaAERODROMSKA OPREMA jn br. 91/20152015AktivnaPogledajte
DobraVelikaMAŠINE I SREDSTVA ZA ODRŽAVANjE ZELENIH POVRŠINA jn br. 85/20152015AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE FEKALNE KANALIZACIJE jn br. 82/152015AktivnaPogledajte
DobraVelikaTOALET PAPIR, UBRUSI I KESE ZA TERMINALE - DKP jn br. 109/20152015AktivnaPogledajte
DobraVelikaNADOGRADNjA OPREME CENTRALNIH INFORMATIČKIH RESURSA jn br. 28/20152015AktivnaPogledajte
DobraMalaPULTEVI SA UGRAĐENIM ADAPTERIMA ZA PUNjENjE MOBILNIH TELEFONSKIH APARATA SAVREMENE GENERACIJE jn br. 47/152015AktivnaPogledajte
UslugeVelikaODRŽAVANjE UREĐAJA RAČUNARSKE MREŽE jn br. 97/20152015AktivnaPogledajte
UslugeVelikaUSLUGE MARKETINŠKE AGENCIJE jn br. 87/20152015AktivnaPogledajte
UslugeMalaDISTRIBUCIJA ŠTAMPANIH MEDIJA jn br. 31/152015AktivnaPogledajte
DobraVelikaELEKTROMATERIJAL jn br. 101/20152015AktivnaPogledajte
RadoviVelikaPRETHODNO OBAVEŠTENjE -Uređenje pristanišne zgrade /20152015AktivnaPogledajte
RadoviVelikaPRETHODNO OBAVEŠTENjE - Izvođenje radova na adaptaciji prostora za registraciju putnika /20152015AktivnaPogledajte
DobraMalaSEGMENTNA VRATA ZA SORTIRNICE jn br. 48/152015AktivnaPogledajte
UslugeMalaVRŠENjE TEHNIČKOG PREGLEDA IZVEDENIH RADOVA jn br. 93/152015AktivnaPogledajte
UslugeMalaIZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNjU NOVE SAOBRAĆAJNICE KOJA ĆE POVEZIVATI PLATFORMU A I PLATFORMU B BROJ 94/15 JNMV2015AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGA IZRADE TELEVIZIJSKOG PROGRAMA 81-15/152015AktivnaPogledajte
RadoviVelikaPRETHODNO OBAVEŠTENjE-IZVOĐENjE RADOVA NA IZGRADNjI PLATFORME ZA ODLEĐIVANjE/SPREČAVANjE ZALEĐIVANjA /20152015AktivnaPogledajte
DobraMalaSTRUČNA LITERATURA IZDAVAČA IATA (International Air Transport Association) jn br. 79/152015AktivnaPogledajte
UslugeVelikaELABORAT SANACIJE KONSTRUKCIJE I HIDROIZOLACIJE ISPOD SAOBRAĆAJNICE ISPRED TERMINALA 2 I VEZNOG DELA SA POTREBNIM ISTRAŽNIM RADOVIMA jn br. 18/20152015AktivnaPogledajte
DobraVelikaTEČNOST ZA ODLEĐIVANjE VAZDUHOPLOVA I PSS-e I GRANULE ZA ODLEĐIVANjE PSS-e jn br. 103/20152015AktivnaPogledajte
DobraVelikaSTANDARDNA INFORMATIČKA OPREMA jn br. 58/20152015AktivnaPogledajte
UslugeVelikaINFORMACIONI SISTEM ZA PRAĆENjE IZGUBLjENOG PRTLjAGA- BAG TRACER jn br. 80/20152015AktivnaPogledajte
DobraMalaTEHNIČKI GASOVI jn br. 78/152015AktivnaPogledajte
UslugeVelikaUSLUGE SKIDANjA GUME SA PSS-e jn br. 38/20152015AktivnaPogledajte
DobraVelikaGORIVA I MAZUT jn br. 92/2015 OP2015AktivnaPogledajte
UslugeVelikaODRŽAVANjE TELEKOMUNIKACIONIH INSTALACIJA jn br. 47/20152015AktivnaPogledajte
DobraVelikaPRETHODNO OBAVEŠTENjE - Vatrogasno vozilo 8h8 sa produženom rukom za gašenje požara/20152015AktivnaPogledajte
DobraVelikaPRETHODNO OBAVEŠTENjE - DETEKTOR TRAGOVA EKSPLOZIVA/20152015AktivnaPogledajte
UslugeVelikaODRŽAVANjE LINUKS SERVERA jn br. 33/2015 OP2015AktivnaPogledajte
RadoviMalaMOLERSKO FARBARSKI RADOVI jn br. 77/152015AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE INFORMACIONOG SISTEMA ELEKTRONSKE MAGACINSKE KNjIGE jn br. 64/152015AktivnaPogledajte
UslugeMalaVRŠENjE TEHNIČKOG PREGLEDA IZVEDENIH RADOVA jn br. 74/152015AktivnaPogledajte
DobraVelikaAUTO GUME-PUTNIČKI, TERETNI PROGRAM I SPECIJALNA VOZILA jn br. 64/20152015AktivnaPogledajte
DobraMalaHORTIKULTURA jn br. 66/152015AktivnaPogledajte
DobraMalaFRIGOMATIČARSKA OPREMA jn br. 71/15 JNMV2015AktivnaPogledajte
RadoviMalaUSLUGE KORIŠĆENjA KRANA I HIDRAULIČNE KORPE jn br. 39/152015AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGE UNIŠTENjA ROBE IZ RCM jn br. 58/152015AktivnaPogledajte
DobraVelikaTABLE I SATOVI ZA OBAVEŠTAVANjE BROJ 82/2015 OP2015AktivnaPogledajte
DobraMalaLICENCE ZA SOFTVER ZA VIRTUELIZACIJU VMWARE BROJ 44/15 JNMV2015AktivnaPogledajte
DobraVelikaSISTEM JEDINSTVENOG PRISTUPA I AUTENTIFIKACIJE INFORMACIONIM SISTEMIMA BROJ 27/2015 OP2015AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGE VRŠENjA TEHNIČKIH PREGLDEA I BAŽDARENjA BROJ 61/15 JNMV2015AktivnaPogledajte
DobraVelikaRENDGEN UREĐAJI ZA PREGLED OBEZBEĐIVANjA 40/2015 PP2015AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE STANDARDNIH INFORMATIČKIH RESURSA BROJ 45/15 JNMV2015AktivnaPogledajte
UslugeMalaSTRUČNI NADZOR U TOKU IZVOĐENjA RADOVA NA SANACIJI BETONSKOG RIGOLA NA PLATFORMI C OD C1 DO C6 BROJ 59/15 JNMV2015AktivnaPogledajte
RadoviVelikaSTOLARSKI RADOVI BROJ 79/2015 OP2015AktivnaPogledajte
UslugeVelikaODRŽAVANjE INFORMACIONIH SISTEMA ZA UPRAVLjANjE INFRASTRUKTUROM BROJ 37/2015 OP2015AktivnaPogledajte
UslugeVelikaUSLUGE ČIŠĆENjA PROSTORIJA BROJ 60/2015 OP2015AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGE HOTELSKOG SMEŠTAJA BROJ 76/15 JNMV2015AktivnaPogledajte
UslugeVelikaORGANIZOVANI PREVOZ ZAPOSLENIH BROJ 89/2015 OP2015AktivnaPogledajte
UslugeVelikaUSLUGA TEHNIČKE PODRŠKE ZA MICROSOFT PROIZVODE - PREMIER PODRŠKA jn br. 46/20152015AktivnaPogledajte
DobraVelikaUREA jn br. 63/20152015AktivnaPogledajte
UslugeMalaKONTROLA I ETALONIRANjE MERNIH, ZAŠTITNIH UREĐAJA I EX OPREME jn br. 53/152015AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGA PRAĆENjA ELEKTRONSKOG KLIPINGA jn br. 69/152015AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE FEKALNE KANALIZACIJE jn br. 60/152015AktivnaPogledajte
RadoviVelikaUREĐENjE PROSTORA HOLA ZA PREUZIMANjE PRTLjAGA jn br. 75/20152015ZatvorenaPogledajte
UslugeVelikaPRETHODNO OBAVEŠTENjE - Poslovno informacioni sistem (ERP) /20152015AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE CENTRALNIH JEDINICA ZA BESPREKIDNO NAPAJANjE jn br. 57/152015AktivnaPogledajte
UslugeMalaRESTAURACIJA MURALA U TERMINALU 1 jn br. 51/152015AktivnaPogledajte
RadoviVelikaUREĐENjE VEZNOG DELA jn br. 74/20152015AktivnaPogledajte
DobraMalaSISTEM ZA NAVODNjAVANjE jn br. 43/152015AktivnaPogledajte
UslugeVelikaODRŽAVANjE I DORADA POSLOVNO-INFORMACIONOG SISTEMA jn br. 81/20152015AktivnaPogledajte
UslugeVelikaUSLUGA ADAPTACIJE JAVNE RASVETE jn br. 70/20152015AktivnaPogledajte
DobraVelikaKANCELARIJSKI MATERIJAL jn br. 77/20152015AktivnaPogledajte
RadoviVelikaSANACIJA BETONSKOG RIGOLA NA PLATFORMI C OD C1 DO C6 jn br. 71/20152015AktivnaPogledajte
DobraMalaBRUSNE I REZNE PLOČE, BURGIJE, ELEKTRODE I DRUGI POTROŠNI METERIJAL jn br. 65/152015AktivnaPogledajte
DobraMalaNABAVKA KLIMA UREĐAJA jn br. 55/152015AktivnaPogledajte
UslugeVelikaMenadžersko konsultantske usluge (opšte savetovanje u upravljanju)u cilju izbora savetnika koji će pružiti stručnu pomoć u procesu strateškog razvoja AD Aerodroma Nikola Tesla Beograd - PRETHODNO OBAVEŠTENjE /20152015AktivnaPogledajte
UslugeMalaTEHNIČKI PREGLED IZVEDENIH RADOVA U BIZNIS KLUBU „Air Serbia“ jn br. 50/152015AktivnaPogledajte
UslugeVelikaUSLUGE ODRŽAVANjA MOTORA DEUTZ I CUMMINS jn br. 41/20152015AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGA ODRŽAVANjA DIZEL ELEKTRIČNIH AGREGATA I MOTORA PROIZVOĐAČA CATERPILLAR jn br. 56/152015AktivnaPogledajte
DobraMalaMREŽASTA ZAŠTITA OD PTICA I IGLIČASTA ZAŠTITA OD PTICA jn br. 41/152015AktivnaPogledajte
UslugeMalaSERVIS APARATA ZA DISANjE jn br. 29/152015AktivnaPogledajte
UslugeVelikaDOBROVOLjNO PENZIONO OSIGURANjE RADNIKA jn br. 68/20152015AktivnaPogledajte
DobraVelikaPOSIPAČ jn br. 57/20152015AktivnaPogledajte
RadoviMalaROLETNARSKI RADOVI jn br. 25/152015AktivnaPogledajte
DobraVelikaVOZILA ZA POTREBE PRIJEMA, OPSLUGE I OTPREME VAZDUHOPLOVA I PUTNIKA jn br. 67/20152015AktivnaPogledajte
DobraVelikaRADNA OBUĆA ZA KDK I SAOBRAĆAJ jn br. 69/20152015AktivnaPogledajte
UslugeVelikaUSLUGA MOBILNE TELEFONIJE jn br. 16/20152015AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGA IZRADE TELEVIZIJSKOG PROGRAMA 56-15/152015AktivnaPogledajte
DobraVelikaPROŠIRENjE SIGURNOSNIH INFORMACIONIH SISTEMA BROJ 55/2015 OP2015AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGA LOCIRANjA MESTA KVARA 10 kV KABLU I USLUGA IZRADE KABLOVSKIH SPOJNICA BROJ 37/15 JNMV2015AktivnaPogledajte
RadoviMalaIZRADA NADSTREŠNICE ZA 2 TRAFO BOKSA U TS 35/10, PROJEKAT I REALIZACIJA jn br. 34/152015AktivnaPogledajte
RadoviVelikaSANACIJA PARKING POVRŠINE IPRED RCM-a jn br. 65/20152015AktivnaPogledajte
RadoviMalaZAMENA DOTRAJALOG TOPLOVODA I ARMATURE jn br. 54/152015AktivnaPogledajte
UslugeVelikaLICENCE I ODRŽAVANjE CUTE I CUSS PLATFORME jn br. 12/20152015AktivnaPogledajte
DobraVelikaKEROZIN - NABAVKA RADI DALjE PRODAJE BR. 55-15 /20152015AktivnaPogledajte
DobraVelikaAUDIO I VIDEO OPREMA jn br. 54/20152015AktivnaPogledajte
DobraVelikaVATROGASNA ZAŠTITNA OPREMA jn br.24/20152015AktivnaPogledajte
UslugeVelikaUSLUGA ODRŽAVANjA ELEKTROMOTORA, ELEKTRIČNOG ALATA, CIRKULACIONIH PUMPI, PUMPI VISOKOG PRITISKA I ARMATURE jn br. 29/20152015AktivnaPogledajte
DobraVelikaDETEKTORI EKSPLOZIVA U TEČNOSTIMA jn br. 19/20152015AktivnaPogledajte
UslugeVelikaSERVISIRANjE I ODRŽAVANjE RENDGEN UREĐAJA jn br. 14/20152015AktivnaPogledajte
RadoviVelikaADAPTACIJA SISTEMA DALjINSKOG NADZORA I UPRAVLjANjA SISTEMOM SVETLOSNOG OBELEŽAVANjA PROIZVOĐAČA TRANSCON, ČEŠKA jn br. 6/20152015AktivnaPogledajte
UslugeVelikaPREMIJA ZA OBAVEZNO OSIGURANjE LICA jn br. 52/20152015AktivnaPogledajte
DobraVelikaPRETHODNO OBAVEŠTENjE - Nabaka novih avio-mostova za pozicije C7-C10 /20152015AktivnaPogledajte
RadoviVelikaPRETHODNO OBAVEŠTENjE - DOGRADNjA FINGERSKOG HODNIKA C/20152015AktivnaPogledajte
UslugeVelikaIS ZA KOMUNIKACIJU PUTEM STANDARDNIH PORUKA U AVIO SAOBRAĆAJU (TELEX) jn br. 32/20152015AktivnaPogledajte
UslugeVelikaPRETPLATA NA ŠTAMPANA IZDANjA ČASOPISA: INFORMATIVNO POSLOVNI CENTAR I PARAGRAF jn br. 45/20152015AktivnaPogledajte
DobraVelikaRAZNA SREDSTVA ZA OPSLUGU VAZDUHOPLOVA jn br. 44/20152015AktivnaPogledajte
UslugeMalaAKT O PROCENI RIZIKA - IZMENE I DOPUNE (NOVA RADNA MESTA) jn br. 89/142015AktivnaPogledajte
RadoviVelikaUSLUGE ODRŽAVANjA I REMONTA TRAKTORA IMT I KIOTI jn br. 42/20152015AktivnaPogledajte
DobraVelikaAUTOBUS jn br. 51/20152015AktivnaPogledajte
DobraVelikaPRETHODNO OBAVEŠTENjE - ZAMENA DG4 SA UPS I DIZEL AGREGATOM ZA PODRŠKU /20152015AktivnaPogledajte
DobraMalaTOČKOVI I GUME TOČKOVA ZA PUTNIČKA KOLICA jn br. 35/152015AktivnaPogledajte
RadoviMalaBRAVARSKI RADOVI jn br. 24/152015AktivnaPogledajte
DobraVelikaPRETHODNO OBAVEŠTENjE - AERODROMSKA OPREMA PO PARTIJAMA/20152015AktivnaPogledajte
UslugeMalaSERTIFIKACIJA AERODROMA PO STANDARDIMA ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 jn br. 30/152015AktivnaPogledajte
UslugeVelikaOSIGURANjE OD ODGOVORNOSTI jn br. 43/2015 OP2015AktivnaPogledajte
DobraVelikaAKUMULATORI, AUTO ELEKTRO MATERIJAL, TRAKCIONE BATERIJE jn br. 15/20152015AktivnaPogledajte
DobraMalaFILTERI jn br. 20/152015AktivnaPogledajte
DobraMalaSTRUČNA LITERATURA IZDAVAČA IATA (International Air Transport Association) jn br. 16/152015AktivnaPogledajte
UslugeMalaSERVISIRANjE MCQUAY RASHLADNIH MAŠINA jn br. 36/152015AktivnaPogledajte
RadoviVelikaPRETHODNO OBAVEŠTENjE - UREĐENjE VEZNOG DELA /20152015AktivnaPogledajte
DobraMalaREZERVNI DELOVI ZA AUTOMATSKA VRATA I RAMPE jn br. 10/152015AktivnaPogledajte
UslugeVelikaUsluga zakupa poslovnog prostora br. jn 34/20152015AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGA ODRŽAVANjA CENTRALNOG SISTEMA NADZORA I UPRAVLjANjA SSO jn br. 6/152015AktivnaPogledajte
RadoviVelikaIZVOĐENjE RADOVA NA UREĐENjU KOMERCIJALNOG PROSTORA jn br. 20/20152015AktivnaPogledajte
DobraMalaOPREMA ZA GREJANjE jn br. 18/152015AktivnaPogledajte
UslugeVelikaODRŽAVANjE SISTEMA ZA ODVOĐENjE TOPLOTE I DIMA I KLAPNI jn br. 22/20152015AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE STORIDž SISTEMA jn br. 33/152015AktivnaPogledajte
DobraVelikaNABAVKA KEROZINA - MLAZNOG GORIVA/JETA1 RADI DALJE PRODAJE br. NABAVKE 26-15/20152015AktivnaPogledajte
UslugeMalaSTRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENjEM RADOVA NA OBJEKTU D PROLAZ jn br. 4/152015AktivnaPogledajte
DobraVelikaHTZ SREDSTVA ODEĆA I OBUĆA jn br. 31/20152015AktivnaPogledajte
DobraVelikaREZERVNI DELOVI ZA PUTNIČKI, TERETNI PROGRAM I SPECIJALNA VOZILA jn br. 7/20152015AktivnaPogledajte
RadoviVelikaIZGRADNjA OBJEKTA D PROLAZ jn br 1/20152015AktivnaPogledajte
DobraVelikaNABAVKA NOVIH GARNITURA ZA SEDENjE U TERMINALNOM OBJEKTU jn br. 17/20152015AktivnaPogledajte
DobraVelikaPOTROŠNI MATERIJAL ZA ČISTOĆU jn br. 23/20152015AktivnaPogledajte
DobraVelikaSLUŽBENA ODEĆA jn br. 30/20152015AktivnaPogledajte
UslugeMalaIZRADA GLAVNOG PROJEKTA SA TEHNIČKOM KONTROLOM REKONSTRUKCIJE OGRADE OKO PERIMETRA jn br. 8/152015AktivnaPogledajte
DobraMalaNABAVKA SANITARNE OPREME I GALANTERIJE jn br. 22/152015AktivnaPogledajte
DobraVelikaPAPIRNA GALANTERIJA I KESE jn br. 25/2015 OP2015AktivnaPogledajte
DobraMalaSREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU AVIO TOALETA jn br. 23/152015AktivnaPogledajte
DobraVelikaRADIO STANICE I REZERVNI DELOVI ZA RADIO STANICE jn br. 11/20152015AktivnaPogledajte
DobraMalaNABAVKA KLIMA UREĐAJA jn br. 9/152015AktivnaPogledajte
DobraMalaHORTIKULTURA jn br. 32/152015AktivnaPogledajte
RadoviVelikaRADOVI NA SVETLOSNOM OBELEŽAVANjU CENTRALNE LINIJE SSO OD POZICIJA B2 DO B7 I RADOVI NA SVETLOSNOM OBELEŽAVANjU CENTRALNE LINIJE SSO OD POZICIJA A10 DO A14 BROJ 5/2015 OP2015AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGA NALIVANjA GUME I REPARACIJA TOČKOVA BR. 13/15 JNMV2015AktivnaPogledajte
UslugeVelikaODRŽAVANjE VIDEO NADZORA ELBEX BR. 8/20152015AktivnaPogledajte
DobraMalaSPECIJALNI MATERIJALI ZA SANACIJU MANEVARSKIH POVRŠINA BR. 11/15 JNMV2015AktivnaPogledajte
UslugeMalaINFORMATIVNO OZNAČAVANjE OBJEKATA I SREDSTAVA I PODNO OBELEŽAVANjE jn br. 14/152015AktivnaPogledajte
UslugeVelikaUSLUGE ODRŽAVANjA DELOVA I SKLOPOVA SREDSTAVA ZA OPSLUGU VAZDUHOPLOVA, PO PARTIJAMA jn br. 13/2015 OP2015AktivnaPogledajte
UslugeMalaIZRADA IDEJNOG REŠENjA I PREDMERA RADOVA ZA UREĐENjE PRIZEMLjA TERMINALA 1 I VEZNOG DELA jn br. 5/15 JNMV2015AktivnaPogledajte
DobraVelikaPRETPLATA NA ŠTAMPANA IZDANjA ČASOPISA: RAČUNOVODSTVENA PRAKSA, PRIVREDNI SAVETNIK, INFORMATIVNO POSLOVNI CENTAR, PK TATIĆ, CEKOS, PARAGRAF jn br. 4/20152015AktivnaPogledajte
UslugeMalaHEMIJSKO ČIŠĆENjE RASHLADNE INSTALACIJE jn br. 7/152015AktivnaPogledajte
UslugeMalaREVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU jn br. 15/15 JNMV2015AktivnaPogledajte
RadoviVelikaREDOVNO MESEČNO ODRŽAVANjE I POPRAVKA LIFTOVA I POKRETNIH STEPENICA jn br. 10/2015 OP2015AktivnaPogledajte
DobraMalaVODOVODNI I KANALIZACIONI MATERIJAL jn br. 12/152015AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE VILjUŠKARA jn 72/142015AktivnaPogledajte
UslugeVelikaIZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA DOGRADNjU FINGERSKOG HODNIKA C jn br 3/20152015AktivnaPogledajte
RadoviVelikaIZVOĐENjE PERIMETARSKE ZAŠTITE I INTEGRACIJA SA SISTEMOM VIDEO NADZORA jn br. 62/20142015AktivnaPogledajte
DobraMalaPUNjENjE REZERVOARA PROPAN BUTAN GORIVOM jn br. 88/142015AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE GARAŽNIH VRATA U RCM jn br. 85/142015AktivnaPogledajte
DobraMalaKAFA I PIĆE ZA POTREBE KAFE KUHINjA NA ANTB jn br 2/15 JNMV2015AktivnaPogledajte
UslugeMalaIZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU POSTOJEĆEG TOPLOVODA I IZGRADNjU NOVE GRANE TOPLOVODA jn br. 3/15 JNMV2015AktivnaPogledajte
DobraVelikaPRETHODNO OBAVEŠTENjE - RAZNA SREDSTVA ZA OPSLUGU VAZDUHOPLOVA PO PARTIJAMA /20152015AktivnaPogledajte
DobraVelikaPRETHODNO OBAVEŠTENjE - TEČNOST ZA ODLEĐIVANjE VAZDUHOPLOVA I GRANULE ZA ODLEĐIVANjE PSS /20152015AktivnaPogledajte
DobraVelikaPRETHODNO OBAVEŠTENjE - GORIVA I MAZUT /20152015AktivnaPogledajte
DobraVelikaPRETHODNO OBAVEŠTENjE - Električna energija /20152015AktivnaPogledajte
DobraVelikaPRETHODNO OBAVEŠTENjE - Sistem video nadzora na kompleksu Aerodroma /20152015AktivnaPogledajte
RadoviVelikaPRETHODNO OBAVEŠTENjE - Licence i održavanje CUTE i CUSS platforme /20152015AktivnaPogledajte
UslugeMalaBIOLOŠKA ZAŠTITA OD PTICA NA PODRUČJU AERODROMA NIKOLA TESLA BEOGRAD jn br. 33/142015AktivnaPogledajte
UslugeMalaTEHNIČKI PREGLED OBJEKTA VIP SALON I OBJEKTA ANEKS TERMINALA 1 jn br. 1/15 JNMV2015AktivnaPogledajte
UslugeVelikaPRETHODNO OBAVEŠTENjE-ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA /20152015AktivnaPogledajte
UslugeVelikaPRETHODNO OBAVEŠTENjE-USLUGA ČIŠĆENjA PROSTORIJA /20152015AktivnaPogledajte
UslugeVelikaINFORMACIONI SISTEM ZA PRAĆENjE IZGUBLjENOG PRTLjAGA - BAG TRACER jn br. 53-20142015AktivnaPogledajte
DobraMalaDOPUNA BIBLIOTEKE TIP SISTEM I DETEKTORA EKSPLOZIVA jn br. 87/14DOPUNA BIBLIOTEKE TIP SISTEM I DETEKTORA EKSPLOZIVA jn br. 87/142015AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE RAZVALNOG ALATA jn br. 64/142015AktivnaPogledajte
RadoviVelikaIZVOĐENjE RADOVA NA UREĐENjU NOVOG GRANIČNOG PRELAZA jn br. 2/2015 OP2015AktivnaPogledajte
UslugeVelikaUSLUGA ELEKTRONSKOG ARHIVIRANjA PAPIRNE DOKUMENTACIJE jn br. 59/20142015AktivnaPogledajte
DobraVelikaREZERVNI DELOVI INFORMATIČKE OPREME jn. br. 39/20142015AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGE ODRŽAVANjA NADGRADNjE SPECIJALNIH VATROGASNIH VOZILA DB jn br. 35/142015AktivnaPogledajte
RadoviVelikaPROŠIRENjE SISTEMA DOJAVE POŽARA jn br. 43/20142015AktivnaPogledajte
RadoviVelikaASFALTIRANjE I POPRAVKA OŠTEĆENjA SERVISNIH I NEKATEGORISANIH SAOBRAĆAJNICA U ZONI AIRSIDE AERODROMA NIKOLA TESLA jn br. 19/20142015AktivnaPogledajte
RadoviVelikaPRETHODNO OBAVEŠTENjE-IZGRADNjA OBJEKTA "D" PROLAZ /20152015AktivnaPogledajte
DobraVelikaSISTEM ZA VRAĆANjE KADICA (2 komada.) jn br. 51/20142015AktivnaPogledajte
DobraVelikaRENDGEN UREĐAJI ZA RUČNI PRTLjAG STANDARD 2 (2 KOMADA) jn br. 64/20142015AktivnaPogledajte
UslugeVelikaODRŽAVANjE ZIMSKIH MAŠINA jn br. 48/20142015AktivnaPogledajte
UslugeMalaPROJEKAT STUDIJE ČUJNOSTI jn br. 39/142015AktivnaPogledajte
UslugeVelikaIZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNjU PLATFORME ZA ODLEĐIVANjE I SPREČAVANjE ZALEĐIVANjA VAZDUHOPLOVA BROJ 67/20142015AktivnaPogledajte
DobraVelikaOPREMA ZA UKANjANjE VAZDUHOPLOVA jn br. 63/20142015AktivnaPogledajte
DobraMalaSPECIJALNE MATERIJE ZA OBELEŽAVANjE MANEVARSKIH POVRŠINA jn br. 79/142015AktivnaPogledajte
DobraMalaFLEKSIBILNE BARIJERE I ČUNjEVI jn br. 78/142015AktivnaPogledajte
DobraVelikaSTI SOFTVER SA RADNIM STANICAMA I CENTRALNOM JEDINICOM jn br. 52/20142015AktivnaPogledajte
DobraMalaBORDING KARTE I TEGOVI ZA DCS jn br. 90/142015AktivnaPogledajte
DobraVelikaSTANDARDNA INFORMATIČKA OPREMA jn br. 45/20142015AktivnaPogledajte
UslugeVelikaUSLUGA ODRŽAVANjA SPECIJALNE AERODROMSKE OPREME jn br. 66/20142015AktivnaPogledajte
RadoviMalaTAPETARSKI RADOVI jn br. 92/142015AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE KOLICA ZA PRTLjAG ROBU I POŠTU jn br. 71/142015AktivnaPogledajte
UslugeMala14/2014USLUGA ODRŽAVANjA SEMAFORSKE SIGNALIZACIJE KONTROLISANE SAOBRAĆAJNICE NA PLATFORMI A I B SA NADOGRADNjOM SOFTVERA (EVIDENCIJA RADNOG REŽIMA SEMAFORA) jn br. 84/142015AktivnaPogledajte
UslugeMalaMERENjE SVETLOTEHNIČKIH KARAKTERISTIKA SVETILjKI SSO SA IZDAVANjEM IZVEŠTAJA I MERENjE JAČINE OSVETLjAJA jn br. 82/142015AktivnaPogledajte
DobraVelikaKANCELARIJSKI MATERIJAL jn br. 38/20142015AktivnaPogledajte
UslugeVelikaUSLUGA ADAPTACIJE JAVNE RASVETE I USLUGA IZRADE SPOLjAŠNjEG NATPISA NA TERMINALU 2 jn br. 61/20142015AktivnaPogledajte
DobraVelikaZAKUP ANTIVIRUSNIH LICENCI jn br. 57/20142015AktivnaPogledajte
DobraMalaSERVISIRANjE MC QUAY RASHLADNIH MAŠINA jn br. 59/142015AktivnaPogledajte
DobraVelikaKANTE I KONTEJNERI ZA SMEĆE, ŽARDINjERE I ĐUBRIJERE jn br. 56/20142015AktivnaPogledajte
UslugeVelikaODRŽAVANjE RAZLIČITIH SISTEMA ZOP jn br. 65/20142015AktivnaPogledajte
UslugeMalaREDOVNO ODRŽAVANjE RASHLADNIH UREĐAJA U RCM jn br. 70/142015AktivnaPogledajte
DobraMalaAPARATURA ZA PUMPANjE AVIO GUMA AZOTOM jn br. 68/142015AktivnaPogledajte
RadoviMalaGIPSARSKI RADOVI jn br. 83/142015AktivnaPogledajte
DobraMalaBENZINSKI ČISTAČ SNEGA jn br. 74/142015AktivnaPogledajte
DobraMalaGIPS KARTONSKE PLOČE I PLAFONI jn br. 80/142015AktivnaPogledajte
UslugeMalaUTOVAR I ODVOZ MEŠANOG NEOPASNOG OTPADA NA ODGOVARAJUĆU DEPONIJU jn br. 81/142015AktivnaPogledajte
RadoviVelikaODRŽAVANjE POVRŠINA ZA KRETANjE VAZDUHOPLOVA I OSTALIH SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA jn br. 55/20142015AktivnaPogledajte
DobraVelika'Tečnost za razleđivanje vazduhoplova i PSS-e i granule za razleđivanje PSS-e' br. 37/2014 Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda2014AktivnaPogledajte
RadoviMalaDEMONTAŽA TABLI ZA PRIKAZIVANjE REDA LETENjA, MONTAŽA PANELA ZA PRIKAZIVANjE REDA LETENjA, IZRADA I MONTAŽA NOSAČA I TOTEMA ZA MONITORE I VIDEO PANELE jn br 45/142015AktivnaPogledajte
DobraVelikaNABAVKA ROLO VRATA jn br. 28/20142015AktivnaPogledajte
DobraVelikaPRODUŽENjE I PROŠIRENjE MICROSOFT LICENCI (SA - SOFTWARE ASSURANCE) jn br. 40/20142015AktivnaPogledajte
RadoviMalaRADOVI NA DEMONTAŽI I MONTAŽI TEKSTILNIH I TOPLIH PODOVA SA ISPORUKOM MATERIJALA jn br. 51/142014AktivnaPogledajte
UslugeVelikaOSIGURANjE NEKRETNINA, POSTROJENjA, OPREME I ZALIHA jn br. 46/20142014AktivnaPogledajte
UslugeMalaADVOKATSKE USLUGE jn br. 93/142014AktivnaPogledajte
UslugeVelikaOSIGURANjE MOTORNIH VOZILA U TRANSPORTU jn br. 47/20142014AktivnaPogledajte
DobraMalaHRANA I OPREMA ZA PSE jn br. 86/142014AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE METAL-DETEKTORSKIH VRATA jn br. 65/142014AktivnaPogledajte
UslugeVelikaODRŽAVANjE UREĐAJA SMITHS-HEIMANN jn br. 49/20142014AktivnaPogledajte
DobraVelikaSISTEM ZA UPARIVANjE PUTNIKA I PRTLjAGA-BRS jn br. 34/20142014AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGA ZAMENE SVODA NA REZERVOARU ZA GORIVO I MONTAŽA REFERENTNE PLOČE ZA OČITAVANjE MINIMALNOG NIVOA FLUIDA jn br. 66/142014AktivnaPogledajte
DobraVelikaPROŠIRENjE SERVERSKIH I STORIDž SISTEMA jn br. 25/20142014AktivnaPogledajte
UslugeVelikaINFORMACIONI SISTEM ZA REGISTRACIJU PUTNIKA I PRTLjAGA-DCS jn br. 35/20142014AktivnaPogledajte
RadoviVelikaMOLERSKO FARBARSKI RADOVI jn br. 31/20142014AktivnaPogledajte
UslugeVelikaUSLUGE FIKSNE TELEFONIJE, MOBILNE TELEFONIJE, INTERNET USLUGE I PRATEĆE USLUGE jn br. 33/20142014AktivnaPogledajte
DobraVelikaREZERVNI DELOVI ZA SPECIJALNA SREDSTVA, ALATI, MERNI UREĐAJI I PRIKLjUČCI GRAĐEVINSKIH MAŠINA jn br. 15/20142014AktivnaPogledajte
DobraVelikaELEKTROMATERIJAL jn br. 36/20142014AktivnaPogledajte
DobraMalaGRANITNO KERAMIČKE PLOČICE I PLOČE OD POLIRANOG PRIRODNOG KAMENA jn br. 60/142014AktivnaPogledajte
DobraMalaREKLAMNI MATERIJAL jn br. 77/142014AktivnaPogledajte
UslugeMalaREDOVNO BAŽDARENjE I ODRŽAVANjE MERNO-REGULACIONIH UREĐAJA (VAGE) U RCM I TERMINALIMA jn br. 69/142014AktivnaPogledajte
RadoviMalaINFORMATIVNO OZNAČAVANjE OBJEKATA I SREDSTAVA I PODNO OBELEŽAVANjE PUTEVA EVAKUACIJE U RCM I VATROGASNOJ BAZI jn br. 54/142014AktivnaPogledajte
UslugeMalaPROCENA NEKRETNINA (ZEMLjIŠTA I GRAĐEVINSKIH OBJEKATA) jn br. 58/142014AktivnaPogledajte
UslugeVelikaIZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA LEGALIZACIJU POSTOJEĆIH OBJEKATA jn br. 29/20142014AktivnaPogledajte
UslugeMalaREVIZIJA TS 10/0,4 kV i TS 1/0,4 kV jn br. 53/142014AktivnaPogledajte
DobraMalaVODA ZA PIĆE U BALONIMA SA BESPLATNIM KORIŠĆENjEM APARATA ZA GREJANjE, HLAĐENjE I GAZIRANjE jn br. 67/142014AktivnaPogledajte
DobraVelikaSTANDARDNI SOFTVERSKI PAKETI I SOFTVER CENTRALNIH INFORMATIČKIH RESURSA jn br. 44/20142014AktivnaPogledajte
UslugeVelikaUSLUGA OBEZBEĐIVANjA INFORMACIJA I ODRŽAVANjE KONTINUITETA POSLOVANjA INTERNIH SERVISA AERODROMA NIKOLA TESLA jn br. 32/20142014AktivnaPogledajte
UslugeVelikaUSLUGA OBEZBEĐIVANjA INFORMACIJA I ODRŽAVANjE KONTINUITETA POSLOVANjA INTERNIH SERVISA AERODROMA NIKOLA TESLA jn br. 32/20142014AktivnaPogledajte
DobraMalaNOVOGODIŠNjI PAKETIĆI ZA DECU ZAPOSLENIH –SLATKI DEO jn. br. 64/142014AktivnaPogledajte
DobraMalaKOMORA 40 m³ ZA ROBU SA TEMPERATURNIM REŽIMOM +15 DO +25C° jn br. 61/142014AktivnaPogledajte
RadoviMalaBRAVARSKI RADOVI jn br. 50/142014AktivnaPogledajte
DobraVelikaUVOZNI ELEKTRO MATERIJAL I DELOVI jn br. 22/20142014AktivnaPogledajte
UslugeMalaIZVEŠTAJ O TRANSFERNIM CENAMA ZA 2014. GODINU jn br. 57/142014AktivnaPogledajte
DobraMalaZASTAVE jn br. 55/142014AktivnaPogledajte
DobraVelikaPROŠIRENjE IP TELEKOMUNIKACIONOG SISTEMA KONTAKT CENTROM jn br. 30/20142014AktivnaPogledajte
UslugeMalaAKTUARSKA PROCENA DUGOROČNIH PRIMANjA ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.2014 GODINE jn br. 48/142014AktivnaPogledajte
UslugeMalaPROCENA FER VREDNOSTI POTRAŽIVANjA PO OSNOVU ODOBRENIH STAMBENIH ZAJMOVA SA STANjEM NA DAN 31.12.2014. GODINE I PROCENA FER VREDNOSTI INVESTICIONE NEKRETNINE BORIK NA DAN 31.12.2014. GODINE jn br. 47/142014AktivnaPogledajte
DobraMalaELEKTRONSKA VAGA 10 TONA jn br. 56/142014AktivnaPogledajte
UslugeMalaMERENjE JAČINE AMBIJENTALNOG EKVIVALENTA DOZE, IZRADA PROJEKTA MERA RAD. SIG. I BEZBEDNOSTI, OSPOSOBLjAVANjE RADNIKA ZA SPROVOĐENjE MERA ZAŠTITE OD JONIZUJUĆEG ZRAČENjA jn br. 52/142014AktivnaPogledajte
UslugeVelikaPRETHODNO OBAVEŠTENjE - INFORMACIONI SISTEM ZA REGISTRACIJU PUTNIKA I PRTLjAGA - DCS 20142014AktivnaPogledajte
UslugeMalaPREGLED IZVEDENIH RADOVA I DOKUMENTACIJE jn br. 49/142014AktivnaPogledajte
DobraMalaCRNI I OBOJENI METALI jn br 30/142014AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE I REMONT TRAKTORA IMT jn br. 44/142014AktivnaPogledajte
DobraMalaPLATFORMA ZA PRIHVAT AVIO PALETA JN BR. 46/142014AktivnaPogledajte
DobraVelikaVATROGASNO VOZILO 8H8 SA PRODUŽENOM RUKOM ZA GAŠENjE POŽARA-PRETHODNO OBAVEŠTENjE2014AktivnaPogledajte
RadoviVelikaLIMARSKI RADOVI jn br. 9/20142014AktivnaPogledajte
DobraVelikaLICENCE ZA MICROSOFT OFFICE 2013 PAKET JN br. 16/20142014AktivnaPogledajte
DobraVelikaDIGITALIZACIJA RADIO MREŽE JN BR. 24/20142014AktivnaPogledajte
RadoviVelikaDODATNI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI I DOGRADNjI ČEKAONICA I FINGERSKIH HODNIKA A I C (II FAZA) jn br. 26/20142012AktivnaPogledajte
DobraVelikaGORIVA I MAZUT - PRETHODNO OBAVEŠTENjE 20142014AktivnaPogledajte
DobraVelikaGORIVA I MAZUT Jn br. 17/20142014AktivnaPogledajte
RadoviVelikaIZVOĐENjE PERIMETARSKE ZAŠTITE I INTEGRACIJA SA SISTEMOM VIDEO NADZORA 20142014AktivnaPogledajte
DobraVelikaULjA, MAZIVA, TEČNOSTI ZA RASHLADNE SISTEME jn br. 14/20142014AktivnaPogledajte
UslugeVelikaUSLUGA ODRŽAVANjA SPECIJALNE AERODROMSKE OPREME jn br. 11/20142014AktivnaPogledajte
RadoviVelikaUREĐENjE SANITARNIH PROSTORIJA U TEHNIČKIM RADIONICAMA U KOMPLEKSU AERODROMA JN BR. 12/20142014AktivnaPogledajte
DobraVelikaUREA jn br. 21/20142014AktivnaPogledajte
DobraVelikaSLUŽBENA ODEĆA jn br. 6/20142014AktivnaPogledajte
DobraVelikaTEČNOST ZA RAZLEĐIVANjE VAZDUHOPLOVA I PSS-e I GRANULE ZA RAZLEĐIVANjE PSS-e Jn br. 20/20142014AktivnaPogledajte
DobraVelikaAUTO GUME ZA PUTNIČKI, TERETNI PROGRAM I SPECIJALNA VOZILA jn br. 2/20142014AktivnaPogledajte
UslugeVelikaODRŽAVANjE POSLOVNO-INFORMACIONOG SISTEMA jn br. 4/20142014AktivnaPogledajte
UslugeVelikaORGANIZOVANI PREVOZ ZAPOSLENIH JN br. 13/20142014AktivnaPogledajte
DobraVelikaPRETHODNO OBAVEŠTENjE - TEČNOST ZA RAZLEĐIVANjE VAZDUHOPLOVA I PSS-e I GRANULE ZA RAZLEĐIVANjE PSS-e 20142014AktivnaPogledajte
DobraVelikaPROŠIRENjE INFORMACIONOG SISTEMA ZA UPRAVLjANjE INFRASTRUKTUROM JN BR. 23/20142014AktivnaPogledajte
DobraVelikaPOTROŠNI MATERIJAL ZA ČISTOĆU JN BR. 27/20142014AktivnaPogledajte
DobraVelikaDEICING VOZILA - PRETHODNO OBAVEŠTENjE 20142014AktivnaPogledajte
DobraVelika'DEICING' VOZILA jn br. 18/20142014AktivnaPogledajte
UslugeMalaGEODETSKE USLUGE JN BR. 28/142014AktivnaPogledajte
DobraMalaGRAĐEVINSKI MATERIJAL jn br. 18/142014AktivnaPogledajte
RadoviMalaGRAĐEVINSKI RADOVI VISOKOGRADNjE jn br. 21/142014AktivnaPogledajte
UslugeMalaIZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNjU ČEKAONICE ZA IZLAZAK NA OTVORENE POZICIJE Jn br. 27/142014AktivnaPogledajte
DobraMalaINDUSTRIJSKO HEMIJSKA SREDSTVA ZA ODRŽAVANjE Jn br. 24/142014AktivnaPogledajte
DobraMalaMATERIJALI ZA SANACIJU MANEVARSKIH POVRŠINA2014AktivnaPogledajte
DobraMalaMOLERSKO FARBARSKI MATERIJAL jn br. 31/142014AktivnaPogledajte
DobraMalaČOKOVI ZA VAZDUHOPLOVE - RAZNI TIPOVI jn br. 41/142014AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE I REPARACIJA STABILNIH REZERVOARA ADF-a,TOPLE VODE I INSTALACIJE U DIAJSING STANICI jn br. 43/142014AktivnaPogledajte
DobraMalaFLEKSIBILNE BARIJERE I ODBOJNICI jn br. 37/142014AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGA LOCIRANjA MESTA KVARA 10 KV KABLU I USLUGA IZRADE KABLOVSKIH SPOJNICA JN BR. 36/142014AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGA ZAMENE SVODA NA REZERVOARU ZA GORIVO I MONTAŽA REFERENTNE PLOČE ZA OČITAVANjE MINIMALNOG NIVOA FLUIDA jn br 13/142014AktivnaPogledajte
RadoviMalaTAPETARSKI RADOVI jn br 17/142014AktivnaPogledajte
UslugeMalaSERVISIRANjE MC QUAY RASHLADNIH MAŠINA jn br. 32/142014AktivnaPogledajte
DobraMalaSTOLARSKI MATERIJAL, POLUOBRAĐENE DRVENE GREDE, TABLE DRVENE (BLAŽUJKA) jn br. 9/142014AktivnaPogledajte
DobraMalaSREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU AVIO TOALETA JN BR. 29/142014AktivnaPogledajte
DobraMalaREZERVNI DELOVI ZA TRANSPORTNE SISTEME jn br. 25/142014AktivnaPogledajte
DobraMalaBIOAKUSTIČNI SISTEM ZA RASTERIVANjE PTICA ZA TERENSKO VOZILO I RUČNI LASERSKI UREĐAJ ZA RASTERIVANJE PTICA PO PARTIJAMA jn br. 19/142014AktivnaPogledajte
DobraMalaBROŠURE ZA RED LETENjA jn br. 3/142014AktivnaPogledajte
RadoviMalaZamena cevi na kotlu VIESSMANN, 9.3 MW jn br. 14/142014AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE APARATA I HIDRANATA jn br. 38/142014AktivnaPogledajte
UslugeMalaIZRADA IZVEŠTAJA – DOKUMENTACIJA O TRANSFERNIM CENAMA ZA 2013. GODINU jn br. 8/142014AktivnaPogledajte
DobraMalaHORTIKULTURA jn br. 2/142014AktivnaPogledajte
UslugeMalaUSLUGE HOTELSKOG SMEŠTAJA jn br. 1/142014AktivnaPogledajte
UslugeMalaODRŽAVANjE UREĐAJA CENTRALNE RAČUNARSKE MREŽE jn br. 26/142014AktivnaPogledajte
UslugeMalaSTUDIJA O PRISUSTVU PTICA I SISARA NA PODRUČJU AERODROMA NIKOLA TESLA BEOGRAD jn br. 4/142014AktivnaPogledajte
DobraMalaSREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU AVIO TOALETA jn br. 15/142014AktivnaPogledajte
UslugeMalaANGAŽOVANjE PREDAVAČA TREĆIH LICA ZA OBUKU PROFESIONALNI VATROGASAC I OBUKU POMOĆNO VATROGASNO OSOBLjE jn br. 12/142014AktivnaPogledajte
UslugeMalaREDOVNO ODRŽAVANjE INSTALACIJE ZA GAŠENjE POŽARA VODOM – SPRINKLER jn br. 20/142014AktivnaPogledajte
UslugeMalaREVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU jn br. 10/142014AktivnaPogledajte
DobraMalaRAZNI TIPOVI FILTERA jn br. 6/142014AktivnaPogledajte
RadoviMalaROLETNARSKI RADOVI jn br. 11/142014AktivnaPogledajte
DobraMalaPIĆE U UGOSTITELjSKIM OBJEKTIMA jn br. 5/142014AktivnaPogledajte
DobraMalaPINOVI ZA VAZDUHOPLOVE RAZNIH TIPOVA jn br. 7/142014AktivnaPogledajte
DobraMalaRUČNI LASERSKI UREĐAJ ZA RASTERIVANjE PTICA Jn br. 42/142014AktivnaPogledajte
RadoviMalaPOPRAVKA VODOVODNE INSTALACIJE U RESTORANU DRUŠTVENE ISHRANE jn br. 22/142014AktivnaPogledajte
UslugeMalaKNjIGOVODSTVENE USLUGE jn br. 23/142014AktivnaPogledajte
UslugeVelikaUSLUGE OMLADINSKIH ZADRUGA 20142014AktivnaPogledajte
RadoviVelikaSTOLARSKI RADOVI jn br. 3/20142014AktivnaPogledajte
DobraVelikaNABAVKA RADI DALjE PRODAJE - KEROZIN 14-142014AktivnaPogledajte
UslugeMalaKONTROLNA ISPITIVANjA KVALITETA UGRAĐENIH SLOJEVA NA MANEVARSKIM POVRŠINAMA I PLATFORMAMA jn br. 34/142014AktivnaPogledajte
DobraMalaPLATFORMA ZA PRIHVAT AVIO PALETA JN BR. 40/142014AktivnaPogledajte
UslugeVelikaOSIGURANjE OD ODGOVORNOSTI jn br. 5/20142014AktivnaPogledajte
UslugeVelikaPREMIJA ZA OBAVEZNO OSIGURANjE LICA jn br. 7/20142014AktivnaPogledajte
DobraVelikaPAPIRNA GALANTERIJA I KESE jn br. 8/20142014AktivnaPogledajte
UslugeVelikaODRŽAVANjE RAZLIČITIH SISTEMA ZOP jn br. 10/20142014AktivnaPogledajte