Misija i vizija

Vizija Društva

jeste da postane prepoznatljiv u regionu kao društvo koje na najstručniji i profesionalan način obavlja poslove nadzora i kontrole sprovođenja dužnosti i obaveza Društva Posebne Namene, isključivo radi realizacije ugovora o koncesiji od 22.03.2018. godine uključujući i reviziju i kontrolu usklađenosti radova sa tehničkim zahtevima i standardima kvaliteta i drugim definisanim tehničkim pitanjima. Vizija je da naše znanje i iskustvo stečene u postupku odobravanja koncesije podelimo sa trećim licima koja na taj način razmišljaju o obezbeđivanju finansiranja za svoje infrastrukturne projekte, a promovišući model javno-privatnog partnerstva kao način saradnje.


Misija Društva

je stvaranje uslova za praćenja realizacije koncesionog ugovora koji doprinose jačanju društvenog i ekonomskog prosperiteta Republike Srbije; stalno poboljšanje kvaliteta usluga u postupku praćenja realizacije koncesionog ugovora i pratećih aktivnosti uz usklađivanje sa međunarodnim standardima i najboljom svetskom praksom; kontinuirana edukacija zaposlenih i osposobljavanje za upravljanje projektima kroz stručno osposobljavanje, sposobnosti i profesionalnih veština; stalno poboljšavanje uslova radne sredine, kao i socijalno ekonomskog položaja zaposlenih.