Struktura kapitala

Statistički prikaz vlasništva AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd možete pronaći na internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Osnovni kapital AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd iznosi 21.015.677.400,00 dinara i podeljen je ukupno na 35.026.129 običnih (redovnih) akcija, sa pravom glasa, pojedinačne nominalne vrednosti od 600,00 dinara

 

 

 

STRUKTURA KAPITALA NA DAN 17.12.2019
VEĆINSKI AKCIONAR 85,12%
MANjINSKI AKCIONARI 14,88%

Struktura kapitala ANTB

* podatak preuzet sa Beogradske berze